Migawki

Funkcjonalno?? i elastyczno??!. Prywatn? stron? WWW, witryn? firmy, stowarzyszenia, klubu, klanu, serwis reklamowy, hobbistyczny, specjalistyczny portal korporacyjny - oto, co mo?esz zrobi? za pomoc? Joomla!
Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik
Blog z wszystkich sekcji artyku?ów bez obrazków
Logo Joomla! PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
24.09.2005.

W wyniku g?osowania nad jednym z pi?ciu najciekawszych i najpe?niej wyra?ajacych ide? Jommla! projektów nasza spo?eczno?? ma swoje logo.

Autorem wybranego projektu jest Alan Urquhart (http://www.urquharttownson.com/). Gratulujemy i cieszymy sie!

G?osowanie zako?cy?o si? o pó?nocy z 19 na 20 wrze?nia. Alan pracuje jeszcze nad ostatecznym kszta?tem projektu. Zostanie on udost?pniony, najszybciej jak b?dzie to mo?liwe.

Oto jak Alan obja?nia? swój projekt:

Mia?em kilka pomys?ów na logo. Zacz???m od litery "J" (oczywiste, bo Joomla! zaczyna si? od "J"). Odwracaj?c cztery "J" o 45% i uk?adaj?c jak puzle, uzyska?em efekt splecionych ogniw ?a?cucha. Dodane do ka?dego "J" ko?o da?o symbol ludzi, a ró?ne kolory znak ras, kultur, czy jakkolwiek chcia?by? to nazwa?. Generalnie logo pokazuje grup? ludzi z??czonych w jedno.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Centralne repozytorium PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.09.2005.

Je?li stworzy?e? komponent, napisa?e? modu?, opracowa?e? dodatek albo zaprojektowa?e? szablon, mo?esz skorzysta? z http://developer.joomla.org, by udost?pni? je z niew?tpliw? satysfakcj? ca?ej spo?eczno?ci Joomla! w ?wiecie.

Repozytorium http://developer.joomla.org umo?liwia nie tylko publikacj? pakietu instalacyjnego Twojego projektu, ale wszystkie narz?dzia niezb?dne do zarz?dzania projektem:

  • umieszczenie kodu ?ród?owego
  • mened?era dokumentacji
  • planowanie zada?
  • organizacj? zespó?u wspó?twórców
  • prowadzenie forum dyskusyjnego
  • tropienie b??dów
  • publikacj? aktualno?ci

Zanim zg?osisz projekt, zarejestruj si?. Po zarejestrowaniu si? i zg?oszeniu projektu czekasz krótko na akceptacj? administratora i mo?esz startowa?.

A je?li nie jeste? programist?...?

To http://developer.joomla.org niech b?dzie dla Ciebie pierwszym ?ród?em potrzebnych rozwi?za?. St?d rozpoczynaj wszelkie poszukiwania!

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Narodziny Joomla! PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
02.09.2005.

W miejsce Mambo - Joomla!. Od trzech tygodni wspólnota Mambo prze?ywa?a czas niezwyk?y - narodziny nowego projektu. Przyczyn? tej niezwyk?ej sytuacji by?y dzia?ania Miro Ltd., które za?o?y?o Mambo Foundation i postanowi?o przekaza? jej prawa w?asno?ci do Mambo, nie licz?c si? z ani g?osem liderów projektu, ani ca?ej wspólnoty u?ytkowników i programistów.

Nazwa to fonetyczna transkrypcja s?owa 'jumla', które w j?zyku suahilli oznacza "wszyscy razem" lub "wspólnie" lub te? "jako ca?o??".

Zapoznaj si? z oficjalnym komunikatem o narodzinach Joomla!

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 39 z 39
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.