Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik
Blog z wszystkich sekcji artyku?ów bez obrazków
Logo Joomla! PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
24.09.2005.

W wyniku g?osowania nad jednym z pi?ciu najciekawszych i najpe?niej wyra?ajacych ide? Jommla! projektów nasza spo?eczno?? ma swoje logo.

Autorem wybranego projektu jest Alan Urquhart (http://www.urquharttownson.com/). Gratulujemy i cieszymy sie!

G?osowanie zako?cy?o si? o pó?nocy z 19 na 20 wrze?nia. Alan pracuje jeszcze nad ostatecznym kszta?tem projektu. Zostanie on udost?pniony, najszybciej jak b?dzie to mo?liwe.

Oto jak Alan obja?nia? swój projekt:

Mia?em kilka pomys?ów na logo. Zacz???m od litery "J" (oczywiste, bo Joomla! zaczyna si? od "J"). Odwracaj?c cztery "J" o 45% i uk?adaj?c jak puzle, uzyska?em efekt splecionych ogniw ?a?cucha. Dodane do ka?dego "J" ko?o da?o symbol ludzi, a ró?ne kolory znak ras, kultur, czy jakkolwiek chcia?by? to nazwa?. Generalnie logo pokazuje grup? ludzi z??czonych w jedno.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Centralne repozytorium PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.09.2005.

Je?li stworzy?e? komponent, napisa?e? modu?, opracowa?e? dodatek albo zaprojektowa?e? szablon, mo?esz skorzysta? z http://developer.joomla.org, by udost?pni? je z niew?tpliw? satysfakcj? ca?ej spo?eczno?ci Joomla! w ?wiecie.

Repozytorium http://developer.joomla.org umo?liwia nie tylko publikacj? pakietu instalacyjnego Twojego projektu, ale wszystkie narz?dzia niezb?dne do zarz?dzania projektem:

  • umieszczenie kodu ?ród?owego
  • mened?era dokumentacji
  • planowanie zada?
  • organizacj? zespó?u wspó?twórców
  • prowadzenie forum dyskusyjnego
  • tropienie b??dów
  • publikacj? aktualno?ci

Zanim zg?osisz projekt, zarejestruj si?. Po zarejestrowaniu si? i zg?oszeniu projektu czekasz krótko na akceptacj? administratora i mo?esz startowa?.

A je?li nie jeste? programist?...?

To http://developer.joomla.org niech b?dzie dla Ciebie pierwszym ?ród?em potrzebnych rozwi?za?. St?d rozpoczynaj wszelkie poszukiwania!

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Narodziny Joomla! PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
02.09.2005.

W miejsce Mambo - Joomla!. Od trzech tygodni wspólnota Mambo prze?ywa?a czas niezwyk?y - narodziny nowego projektu. Przyczyn? tej niezwyk?ej sytuacji by?y dzia?ania Miro Ltd., które za?o?y?o Mambo Foundation i postanowi?o przekaza? jej prawa w?asno?ci do Mambo, nie licz?c si? z ani g?osem liderów projektu, ani ca?ej wspólnoty u?ytkowników i programistów.

Nazwa to fonetyczna transkrypcja s?owa 'jumla', które w j?zyku suahilli oznacza "wszyscy razem" lub "wspólnie" lub te? "jako ca?o??".

Zapoznaj si? z oficjalnym komunikatem o narodzinach Joomla!

Zmieniony ( 05.03.2006. )
Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 39 z 39
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.