Migawki

Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Dost?pno?? i standardy
Dost?pno?? i standardy PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Joomla! stawia na dost?pno?? i standardy Pod??aj?c za doniesieniami z joomla.org spiesz? oznajmi?, ?e ekipa Joomla Core Team zdaje sobie spraw? z licznych niedoci?gni?? Joomla w zakresie dost?pno?ci i zgodno?ci ze standardami WAI/508. Wiele pracy ju? zosta?o wykonane, ale do pe?nej zgodno?ci jeszcze daleko. Szczegó?y dalszego rozwoju w tym kierunku nakre?la poni?sze O?wiadczenie o dost?pno?ci.

O?wiadczenie o dost?pno?ci

To o?wiadczenie dotyczy trzech g?ównych p?aszczyzn dost?pno?ci Joomla!: witryn zbudowanych na Joomla! (wygl?d zewn?trzny i administracja), oraz witryny Joomla.org

Witryny zbudowane na silniku Joomla!

Wygl?d zewn?trzny (front-end, website)

Zapewnimy rozwi?zanie zdolne dostarcza? u?ytkownikom witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne) od edycji 1.2 Joomla! wzwy?. Ekipa Core Development Team skupia si? na dost?pno?ci odbioru witryn sieciowych dla edycji Joomla! 1.x.

Warto zauwa?y?, ?e podczas gdy CMS Joomla! pozwala tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG, wiele zale?y od twórców szat graficznych i administratorów stron. W ten sposób strony oparte na Joomla! mog? nie spe?nia? wymaga? WCAG z przyczyn niezale?nych od Core Development Team. Innymi s?owy: "Dajemy wam dobre narz?dzia, reszta zale?y od Was!".

Zaplecze strony (Back-end, admin)

Podczas gdy b?dziemy si? starali zaimplementowa? jak najwi?cej funkcji u?atwiaj?cych dost?p od strony administracyjnej, zmiany techniczne, niezbedne do osi?gni?cia standardu WCAG, wymagaj? w chwili obecnej powa?nych przeróbek w kodzie. Przerabianie kodu by?oby teraz strat? czasu, poniewa? powa?ne zmiany kodu s? planowane dla wersji 2.x.

Zaplecze administracyjne strony na Joomla! CMS nie jest obszarem publicznym. Dopóki wasi administratorzy witryn nie zg?aszaj? k?opotów z dost?pno?ci?, niepe?na kompatybilno?? panelu administracyjnego ze standardami dost?pno?ci nie powinna mie? wp?ywu na wizerunek zewn?trzny, czy poprawno?? standardów witryny.

Witryna Joomla.org

Sytuacja obecna

Pomimo naszego zaanga?owania w popraw? dostepno?ci, jeste?my ?wiadomi i ?a?ujemy, ?e nasza witryna nie spe?nia wielu wymaga? WCAG/508, jak równie? walidacji XHTML 1.0 Transitional. Witryna joomla.org b?dzie na tyle zgodna ze standardami, na ile sam Joomla!

Plany na przysz?o??

Jeste?my ukierunkowani na osi?ganie bie??cych standardów internetowych (XHTML, CSS, WCAG/508) i trzymanie sie regu? dobrego rzemios?a. Nasze cele osi?gniemy w momencie, gdy silnik Joomla! spe?ni wymienione ju? wymagania. Istniej?ca zawarto??, stworzona przed implementacj? Joomla! 1.2 mo?e nie by? poprawnie oznaczona. W miar? wolnego czasu zawarto?? b?dzie przegl?dana i poprawiana.

Nowo dodawane tre?ci b?d? ju? poprawnie oznaczane.

Aplikacje zewn?trzne

W wielu sytuacjach Joomla! wymaga wykorzystania aplikacji zewn?trznych do poprawnego funkcjownowania witryny. Udogodnienia takie jak: Forum, czy Warsztat (mowa tu o serwisach forum.joomla.org i developer.joomla.org) nie zosta?y stworzone przez Joomla! Development Team. B?dziemy starali si? poprawi? dostepno?? tych serwisów, jednak zgodno?? ze standardami w tym wypadku nie le?y w naszych r?kach.

Uwagi i sugestie?

Je?eli macie jakie? sugestie, za?alenia lub pomys?y, nie kr?pujcie si? podzieli? nimi z naszym dzia?em U?yteczno?ci i Dost?pno?ci na Joomla! Forum


O?wiadczenie to jest fragmentem Podr?cznika Programisty Joomla, nale??cego do oficjalnej dokumentacji Joomla, dost?pnej na stronie joomla.org i podlega wszystkim obwarowaniom prawnym dotycz?cym ca?ej dokumentacji.


T?umaczenie: ?ukasz Rylik akarybik

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.