Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Sk?d ta k?ódka i co z ni? zrobi??
Sk?d ta k?ódka i co z ni? zrobi?? PDF Drukuj Email
Wpisał: Maciej Borowik [magic]   
09.02.2006.

Widz? "k?ódk?" przy nazwie artyku?u i/lub niedawno otwierany artyku? nie jest widoczny na stronie.

Jest na ten temat sporo dost?pnych publikacji - zarówno w j?zyku angielskim jak i w polskim (np. na http://pomoc.joomla.pl ) - ale pytanie i problem s? tak powszechne, ?e warto je tutaj wyja?ni?.

Je?li otworzysz w Joomla! artyku? do edycji, to nale?y go zamkn?? poprzez [Zapisz] lub [Anuluj] - zamiast porzuca? go np. cofaj?c si? do poprzedniego okna przegl?darki lub wybieraj?c inn? stron?. Co wi?cej - najlepiej nie odchodzi? na kaw? podczas edycji otwartego artyku?u... - bo zarówno w jednym jak i w drugim wypadku zako?czy si? to "zamkni?ciem go na k?ódk?"

Dlaczego?

Joomla! to rasowy CMS (Content Management System - System Zarz?dzania Tre?ci?). Z definicji przeznaczony jest do pracy grupowej nad tworzeniem zawarto?ci Twojej strony. Inaczej mówi?c - zak?ada, ?e nie tylko TY, ale równie? inne, uprawnione osoby w tym samym czasie pracuj? nad zawarto?ci? strony. Na przyk?ad poprawiaj? istniej?ce ju? artyku?y.

A co je?li np. dwie osoby naraz, w tym samym momencie wpadn? na pomys?, ?eby poprawi? ten sam artyku? ?! Wyobra?cie sobie taki scenariusz... Ty poprawiasz, zapisujesz, On poprawia, zapisuje... Albo w?a?nie przenosi w inne miejsce, do innej sekcji, kategorii... Efektu ?atwo si? domy?li?.

Dlatego Joomla! (jak ka?dy profesjonalny CMS) zapobiega takiej sytuacji. Robi to w?a?nie "zak?adaj?c k?ódk?" na edytowanym artykule, czyli blokuj?c go przed dost?pem dla innych osób ma czas edycji.

No w?a?nie - "na czas edycji"...

A sk?d serwer, na którym dzia?a Twoja strona ma wiedzie?, ?e edycja tego, konkretnego artyku?u ju? zosta?a zako?czona, - ?e ten czas up?yn???

A st?d w?a?nie, ?e klikn??e? [Zapisz], albo [Anuluj]... Je?li tego nie zrobisz, to artyku? jest blokowany nadal, a je?li up?yn?? czas ustawiony w konfiguracji strony dla sesji (czas przez jaki serwer domniemywa, ?e u?ytkownik dalej korzysta ze strony), bo np. zachcia?o Ci si? kawy, albo pogada? przez telefon, - to "k?ódka" zostaje...

OK., to by?o (w skrócie), "dlaczego".

Teraz "jak si? tego pozby?"?

Najmniejszy problem ma Administrator lub SuperAdministrator. W Panelu Administracji (BackEnd - Administracja) mo?e wybra? System->Odblokuj wszystkie (Check in), a po poogl?daniu listy zablokowanych artyku?ów - powtórzy? t? sam? komend?, ?eby odblokowa? wszystkie zablokowane ("k?odki") artyku?y.

A zwyczajny u?ytkownik (nale??cy do grupy uprawnionych do edycji artyku?ów)?

Powinien mie? w swoim menu (Menu u?ytkownika - dost?pne po zalogowaniu si? "od frontu") link "Odblokuj moje pozycje" (taki przynajmniej link istnieje po zainstalowaniu Joomla! z przyk?adowymi danymi). Je?li nie zainstalowano przyk?adowych danych lub skasowano ten link: utwórz w menu u?ytkownika (User menu) link prowadz?cy do: index.php?option=com_user&task=CheckIn

Ot, wsio! Jak mawiaj? Rosjanie.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.