Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Czy istniej? poradniki dla administratorów Joomla?
Czy istniej? poradniki dla administratorów Joomla? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Joomla! posiada bogaty zestaw instrukcji i dokumentacji w j?zyku angielskim i polskim. Zawsze mo?esz si?gn?? do:

Ekrany pomocy

Polecamy szczególnie t?umaczenie oficjalnego systemu pomocy opublikowane w serwisie Polskiego Centrum Joomla. Zawarto?? ekranów pomocy jest systematycznie aktualizowana, poprawiana i doskonalona. Artyku?y zosta?y zgrupowane w 4 kategoriach:

Ekrany pomocy masz pod r?k? - w panelu administracyjnym, gdy klikniesz ikon? lub odno?nik 'Pomoc', zostanie przywo?any odpowiednia informacja.

Polskie forum

Je?li napotkasz problemy, którym nie potrafisz zaradzi?, zapytaj o rozwi?zanie

Tak?e dla Joomla!

Mo?esz równie? si?gn?? do opracowa? po?wi?conych Mambo. Ró?nice mi?dzy obu systamami s? na razie niewielkie. Skorzystaj z nast?puj?cych opracowa?:

  • Wskazówki Anny Callahan, t?um. S. Wajda [aka zwiastun]
    Na oficjalnym forum Mamboserver.com Anna Callahan... "jazzwomenka" pierwszej klasy, ?piewaczka, multi instrumentalistka opublikowa?a... prosty poradnik dla tych, którzy rozpoczynaj? przygod? z Mambo, nie wiedz?c nic o CMS-ach. Krótko i jasno obja?nia pocz?tkuj?cym wszystkie istotne aspekty korzystania z Mambo.
  • Mambo 4.5.2 - Profesjonalny serwis WWW, autorstwa Stefana Wajdy
    W podr?czniku dla administratorów Mambo 4.5.2 autor skupia si? na stronie praktycznej - kolejnych etapach tworzenia serwisu www. To najbardziej obecnie aktualne opracowanie, pozbawione wielu usterek, bogato ilustrowane.
  • Mambo-phpShop dla Mambo 4.5.1
    Robocza wersja podr?cznika, a w?a?ciwie nawet zarys wst?pny podr?cznika, omawia wszystkie istotne problemy, z jakimi spotyka si? u?ytkownik mambo-PhpShop czy jego nowej odmiany VirtueMarkt. Podr?cznik jest oparty na mambo-phpShop User Manual, którego autorem jest Soeren Eberhardt - twórca komponentu.
Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.