Migawki

Joomla! - ?atwo, a efektownie! Nigdy dot?d stworzenie w?asnego, dynamicznego serwisu nie by?o takie proste.
Ka?dy, kto u?ywa komputera. poradzi sobie z prowadzeniem serwisu. Teksty i obrazy umieszczasz w serwisie za pomoc? dowolnej przegl?darki internetowej. Nie potrzebujesz informatyków!
"Je?li by?oby co? jeszcze prostszego, to nie musia?by? ju? nic robi?".
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow FAQ arrow Jak odtworzy? konto g?ównego administratora?
Jak odtworzy? konto g?ównego administratora? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
09.02.2006.

Usuni?cie konta g?ównego administratora mo?e si? zdarzy? podczas operacji wykonywanych bezpo?rednio na bazie danych. Joomla! nie pozwoli bowiem usun?? konta super administratora z wykazu w panelu administracyjnym. Skoro ju? Ci si? zdarzy?o:

 1. Najpierw zarejestruj si? w witrynie jako nowy u?ytkownik.
 2. Nast?pnie uruchom program obs?ugi BD, np. phpMyAdmina.
 3. Wybierz w swojej bazie danych tabel? jos_users.
 4. Odszukaj rekord nowo za?o?onego u?ytkownika (zapewne b?dzie na ko?cu tabeli).
 5. Wyedytuj ten nowy rekord:
  • W polu id wpisz 62,
  • W polu name wpisz Administrator albo swoje imi? i nazwisko,
  • W polu username wpisz login, jakiego chcesz u?ywa?,
  • W polu email wpisz swój adres email,
  • Pole password pozostaw bez zmian (has?o jest zaszyfrowane, znasz je z procedury rejestracji nowego u?ytkownika),
  • W polu usertype wpisz Super Administrator,
  • W polu gid (id grupy u?ytkowników) wpisz 25,
  • W polu block pozostaw 0
  • Pozosta?e pola mo?esz pozostawi? bez zmian.
 6. Przejd? do tabeli jos_core_acl_aro. Sprawd?, czy nie ma tam ju? rekordu z id=62. Je?li taki rekord jest, odszukaj id nowo za?o?onego u?ytkownika i usu? ten rekord z tabeli. Je?li nie ma rekordu z id=62, skorzystaj z rekordu nowego u?ytkownika, zmieniaj?c odpowiednio do poni?ej wymienionych warto?ci w polach.:
  • W polu aro_id wpisz 10.
  • W polu id wpisz 62.
  • W polu name wpisz to samo, co wpisa?es w tabeli jos_users, a wi?c np. Administrator.
  • W polu section_value wpisz users.
 7. Przejd? do tabeli jos_core_acl_groups_aro_map.
 8. Sprawd? czy jest rekord z warto?ciami podanymi poni?ej albo za?ó? taki rekord:
  • W polu group_id wpisz 25.
  • W polu aro_id wpisz 10.
  • Pole section_value pozostaw puste.

Spróbuj zalogowa? si? do panelu administratora na swoje nowe has?o. Uda?o si?? To dobrze. ?eby w przyszlo?ci nie wykonywa? tylu dodatkowych czynno?ci, trzeba o swoje konto g?ównego administratora nale?ycie dba?.

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.