Migawki

Funkcjonalno?? i elastyczno??!. Prywatn? stron? WWW, witryn? firmy, stowarzyszenia, klubu, klanu, serwis reklamowy, hobbistyczny, specjalistyczny portal korporacyjny - oto, co mo?esz zrobi? za pomoc? Joomla!
Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow PonyGallery
Instalacja: Pakiety instalacyjne PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Instalacja
Serwer WWW
Rejestracja domeny
Pakiety instalacyjne
?ród?a na serwer
Przebieg instalacji

Do instalacji Joomla! niezb?dny jest ?ród?owy pakiet instalacyjny. Zapoznaj si? wi?c z zasadami numeracji wyda?. Rozwa? walory wersji oryginalnej i spolonizowanej. Dowiesz si? tu równie?, sk?d pobra? pakiety ?ród?owe.

Numerowanie wersji

Rdze? Joomla! oraz dodatkowe sk?adniki s? wci?? doskonalone. Tempo wprowadzanych modyfikacji wyznaczaj? plany rozwoju, niekiedy potrzeby - odkryte b??dy i luki zagra?ajace bezpiecze?stwu serwisu. Kolejne wydania s? wi?c numerowane. Oznaczenie wersji wydania sk?ada si? z trzech cz?onów oddzielonych kropk?. Zasad? obja?nia rysunek.

Image

Aby zapozna? si? ze szczegó?ami, zobacz Plan rozwoju Joomla!

Nie musz? przekonywa?, ?e do instalacji trzeba u?y? najaktualniejszej stabilnej wersji.

Pakiet oryginalny czy spolszczony

Oryginalnym j?zykiem etykiet i komunikatów j?zykowych zarówno w przypadku Joomla!, jak i zdecydowanej wi?kszo?ci dodatkowych sk?adników, jest angielski.

Joomla zosta?o zaprojektowane tak, aby lokalizacja by?a stosunkowo prosta. Niestety, dotyczy to tylko strony g?ównej witryny. Lokalizacja zaplecza administracyjnego spodziewana jest w wersji 1.1.0.

Oczywi?cie, nie oznacza to ?e jeste? skazany tylko na wersje angielskoj?zyczne. Rdze? Joomla i wiele sk?adników dodatkowych publikowane s? tak?e w polskiej wersji j?zykowej.

?ród?a pakietów instalacyjnych

G?ównym o?rodkiem upowszechniania Joomla! i ró?nych dodatkowych sk?adników jest centralne repozytorium - ku?nia projektantów:

Wi?cej o JoomlaForge przeczytasz w nowince Centralne repozytorium.

Odno?nik do repozytorium z najaktualniejsz? oryginaln? stabiln? wersj? Joomla zawsze znajdziesz na:

Wydania polskie

Polskie wydania Joomla! i dodatkowych sk?adników najlepiej pobra? ze strony:

Jest to serwis skupiaj?cy Polski Zespó? T?umaczy Joomla, a jego koordynator jest cz?onkiem Grupy Roboczej Translatorów [Translation Work Group] przy Centrum Joomla!

Zawsze znajdziesz tutaj:

Ponadto polskie wersje publikowane s? równie? w serwisach partnerskich Polskiego Centrum Joomla:

Uwaga:Przygotowanie pe?nych polskich dystrybucji wymaga ingerencji w skrypty, co mo?e skutkowa? b??dami. Korzystaj?c z nieoryginalnej dystrybucji, przygotuj si?, ?e niekoniecznie wszystko zadzia?a tak, jak powinno. W takim przypadku zawsze mo?esz si?gn?? po orygina?. Wcze?niej zg?o? problem na forum polskiego Centrum Joomla.Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.