Migawki

Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Instalacja
Instalacja: Rejestracja domeny PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Instalacja
Serwer WWW
Rejestracja domeny
Pakiety instalacyjne
?ród?a na serwer
Przebieg instalacji

Aby umie?ci? witryn? w Internecie, jest Ci potrzebna w?asna domena. Domena to niepowtarzalny adres internetowy, wpisany do rejestru.

Wybór nazwy domeny

Nazwy domen wymy?laj? ich w?a?ciciele. Musi ona ró?ni? si? od innych nazw. Mo?e pochodzi? od dziedziny aktywno?ci ludzkiej, nazwiska, nazwy firmy. Mo?esz u?y? s?owa znanego i zrozumia?ego albo zupe?nie nowego zestawienia liter.

Twoja domena mo?e nale?e? do jednej z domen:

  • globalnych: .com (firmy komercyjne), .net (firmy zwi?zane z dzia?alno?ci? sieciow?), .org (organizacje), .edu (placówki edukacyjne), .mil (wojsko USA), .gov (instytucje rz?dowe i samorz?dowe), .info (serwisy ogólne), .biz (biznes), .name (serwisy prywatne).
  • narodowych (domeny z ko?cówkami .pl - Polska, .uk - Wielka Brytania, .de - Niemcy)
  • domeny drugiego poziomu:
    • funkcjonalnej - np. .com.pl, .edu.pl, .org.pl
    • regionalnej - np. .katowice.pl, warszawa.pl

Wi?cej informacji o nazwach domen znajdziesz w serwisie NASK - administratora domen w Polsce.

Rejestracja domeny

Logo NASK

W Polsce nazwami domen krajowych oraz domen funkcjonalnych i regionalnych w obr?bie domeny .pl zarz?dza firma NASK.

Logo ICANN

Nadzórem nad systemem rejestracji domen, zatwierdzaniem nowych nazw i rozwijaniem tej cz??ci Internetu zajmuje si? ICAAN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Domenami globalnymi .com, .org, .net zarz?dza ameryka?ska firma InterNIC, zarejestrowana przez ICANN.

O rejestracj? domeny mo?esz zwróci? si? do swojego dostawcy us?ug internetowych. Mo?esz tak?e samodzielnie z?o?y? wniosek w firmie rejestruj?cej, np. w jednej z firm partnerskich NASK. W serwisie WWW InterNIC tak?e znajdziesz wykaz firm rejestruj?cych domeny.

Rejestrator zbierze od Ciebie niezb?dne do rejestracji informacje i przeka?e je administratorowi rejestru.

Wskazówka: Mo?esz sprawdzi?, czy wymy?lona przez Ciebie nazwa domeny nie zosta?a ju? przypadkiem zarejestrowana. Skorzystaj w tym celu z przegl?darki domen internetowych administrowanych przez NASK - WHOIS.

Wi?cej…

Je?li chcesz pog??bi? wiedz? o nazwach domen i ich rejestracji, przeczytaj artyku? Zarejestruj domen?.Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.