Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Architektura zawarto?ci
Architektura zawarto?ci: W artyku?ach i w komponentach PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Architektura zawarto?ci
Tre?ci serwisu
Trzypoziomowa struktura
W artyku?ach i w komponentach

Zawarto?? w Joomla dodajesz korzystaj?c z dwóch opcji w menu administratora ⇒ Artyku?y [ang. Content] i ⇒ Komponenty [ang. Components]:

Artyku?y to krótkie informacje albo szersze opracowania zawieraj?ce prezentacje, opisy, wyja?nienia, interpretacje, oceny, opinie, komentarze, itd. o swobodnie kszta?towanej przez autorów strukturze, odnosz?ce si? do rzeczywisto?ci b?d? ?wiata fikcyjnego.

Natomiast w komponentach gromadzone s? informacje o okre?lonej strukturze, podzielone na segmenty, dzi?ki czemu ?atwo nimi manipulowa?. Komponenty s?u?? m.in. do gromadzenia ró?nego typu katalogów - produktów, ofert, adresów internetowych, galerii obrazów, zbiorów przepisów, np. kulinarnych, itd.

W standardowej instalacji Joomla udost?pnia Ci sze?? komponentów umo?liwiaj?cych zarz?dzanie najbardziej typowymi informacjami: Banery, Kontakty, Linki, Sondy, Spinacz RSS i Syndykator (umo?liwia udost?pnianie wie?ci RSS z Twojej witryny).

Bogactwo komponentów!

Planuj?c zawarto?? serwisu, trzeba zdecydowa?, jakie informacje b?d? gromadzone i udost?pniane w artyku?ach, a jakie za pomoc? komponentów.

Dla osoby rozpoczynaj?cej przygod? z Joomla mo?e to by? k?opotliwa decyzja, bo wymaga pewnego rozeznania w mo?liwo?ciach. Wystarczy wszak?e na pocz?tek, ?e ju? wiesz, i? do gromadzenia i prezentacji niektórych tre?ci mo?esz zastosowa? komponenty.

Je?li chcesz zorientowa? si?, jakie komponenty s? dost?pne i do czego s?u??, skorzystaj z poni?szych adresów:

Aby dowiedzie? si?, jak instalowa? dodatkowe komponenty, zapoznaj si? z instrukcjami umieszczonym w serwisie Polskiego Centrum Joomla:

Pierwszy z nich wywolasz równiez w panelu administracyjnym, gdy wybierzesz z menu administratora pozycj? Instalatory ⇒ Komponenty. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.