Migawki

Funkcjonalno?? i elastyczno??!. Prywatn? stron? WWW, witryn? firmy, stowarzyszenia, klubu, klanu, serwis reklamowy, hobbistyczny, specjalistyczny portal korporacyjny - oto, co mo?esz zrobi? za pomoc? Joomla!
Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Architektura zawarto?ci
Architektura zawarto?ci: W artyku?ach i w komponentach PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Architektura zawarto?ci
Tre?ci serwisu
Trzypoziomowa struktura
W artyku?ach i w komponentach

Zawarto?? w Joomla dodajesz korzystaj?c z dwóch opcji w menu administratora ⇒ Artyku?y [ang. Content] i ⇒ Komponenty [ang. Components]:

Artyku?y to krótkie informacje albo szersze opracowania zawieraj?ce prezentacje, opisy, wyja?nienia, interpretacje, oceny, opinie, komentarze, itd. o swobodnie kszta?towanej przez autorów strukturze, odnosz?ce si? do rzeczywisto?ci b?d? ?wiata fikcyjnego.

Natomiast w komponentach gromadzone s? informacje o okre?lonej strukturze, podzielone na segmenty, dzi?ki czemu ?atwo nimi manipulowa?. Komponenty s?u?? m.in. do gromadzenia ró?nego typu katalogów - produktów, ofert, adresów internetowych, galerii obrazów, zbiorów przepisów, np. kulinarnych, itd.

W standardowej instalacji Joomla udost?pnia Ci sze?? komponentów umo?liwiaj?cych zarz?dzanie najbardziej typowymi informacjami: Banery, Kontakty, Linki, Sondy, Spinacz RSS i Syndykator (umo?liwia udost?pnianie wie?ci RSS z Twojej witryny).

Bogactwo komponentów!

Planuj?c zawarto?? serwisu, trzeba zdecydowa?, jakie informacje b?d? gromadzone i udost?pniane w artyku?ach, a jakie za pomoc? komponentów.

Dla osoby rozpoczynaj?cej przygod? z Joomla mo?e to by? k?opotliwa decyzja, bo wymaga pewnego rozeznania w mo?liwo?ciach. Wystarczy wszak?e na pocz?tek, ?e ju? wiesz, i? do gromadzenia i prezentacji niektórych tre?ci mo?esz zastosowa? komponenty.

Je?li chcesz zorientowa? si?, jakie komponenty s? dost?pne i do czego s?u??, skorzystaj z poni?szych adresów:

Aby dowiedzie? si?, jak instalowa? dodatkowe komponenty, zapoznaj si? z instrukcjami umieszczonym w serwisie Polskiego Centrum Joomla:

Pierwszy z nich wywolasz równiez w panelu administracyjnym, gdy wybierzesz z menu administratora pozycj? Instalatory ⇒ Komponenty. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.