Migawki

Funkcjonalno?? i elastyczno??!. Prywatn? stron? WWW, witryn? firmy, stowarzyszenia, klubu, klanu, serwis reklamowy, hobbistyczny, specjalistyczny portal korporacyjny - oto, co mo?esz zrobi? za pomoc? Joomla!
Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Artyku?y i obrazy
Artyku?y i obrazy: Nowy artyku? PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Artyku?y i obrazy
Nowy artyku?
Ilustrowanie artyku?u
Edytory tekstu

Spójrz na ilustracj?. Przedstawia dwa fragmenty okna edycji artyku?u. Dla uproszczenia obrazu zosta? wy??czony edytor.

Ilustracja: Dodawanie nowego artyku?u

Tylko tyle "zabiegów" wystarczy, by stworzy? i opublikowa? artyku? w konkretnej sekcji i kategorii.

Warto jednak wykona? jeszcze jedn? czynno??: wype?ni? pola w zak?adce Metadane. S? one potrzebne modu?owi: Pokrewne tematy. Wykorzystuj? je równie? wyszukiwarki internetowe

Ilustracja: Zak?adaka Metadane

O wprowadzeniu i tek?cie zasadniczym

Tekst artyku?u mo?e by? rozdzielony na dwie cz??ci - Wst?p, skrót [ang. Intro text] oraz Tekst g?ówny [Main text]. Poni?ej masz obja?nienie obu cz??ci.

To rozwi?zanie umo?liwia prezentacj? artyku?u na kilka sposobów. Mo?esz:

  • opublikowa? tylko wst?p i/lub odno?nik do pe?nego tekstu na stronie startowej lub na stronie w formie dziennika [ ang. blog ]
  • wykorzysta? wst?p do publikacji w module Migawki [ang. NewsFlash],
  • na stronie z pe?nym tekstem opublikowa? wst?p i tekst g?ówny albo tylko tekst g?ówny.
  • umie?ci? ca?y tekst artyku?u tylko w cz??ci Wst?p [IntroText].

St?d rozwa?, jak? rol? b?dzie pe?ni? cz??? wst?pna artyku?ów. Mog? to by? zapowiedzi artyku?ów kieruj?ce do ich tekstu zasadniczego. Mog? to by? sygna?y najciekawszych tre?ci. Mog? to by? typowe wst?py - wprowadzenia.

Zale?nie od przyjetego rozwi?zania, mo?esz w przypadku ka?dego artyku?u decydowa?, czy tekst wst?pu ma si? ukaza? na stronie z tekstem zasadniczym. S?u?? do tego opcje parametru: Wprowadzenie => Poka? || Ukryj.

Wi?cej informacji

Wszystkie inne mo?liwe czynno?ci pozwalaj? okre?li? tre?? i zakres dodatkowych informacji zwi?zanych z publikacj? artyku?u oraz zdecydowa? o ró?nych szczegó?ach prezentacji, wykorzystaniu elementów standardowego szablonu artyku?u. Ale nie musisz ich wykonywa? - zostan? zastosowane globalne parametry prezentacji artyku?ów.

Je?li chcesz pozna? szczegó?y okre?lania parametrów prezentacji artyku?u, masz dwie mo?liwo?ci:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.