Migawki

Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Menu i inne modu?y
Menu i inne modu?y: Pozycje menu PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Menu i inne modu?y
Tworzenie menu
Pozycje menu
Inne modu?y

Aby utworzy? now? pozycj? menu witryny w panelu administratora wybierz z menu administratora opcj?: Menu ⇒ [nazwa menu].

Image

Przejdziesz do okna Menad?era pozycji menu. W pasku narz?dzi kliknij ikon? lub odsy?acz Nowe.

Image

Przejdziesz do okna Dodaj pozycj? menu. W pi?ciu tabelach znajduj? si? odno?niki umo?liwiaj?ce utworzenie ró?nego typu pozycji menu. Gdy ustawisz wska?nik myszki nad dowolnym odno?nikiem, zostanie wy?wietlone zwiez?e obja?nienie typu pozycji menu.

Image

Zaznacz wybrany tp pozycji i kliknij ikon? lub odno?nik Dalej. W oknie edycji szczegó?ów i parametrów menu dokonaj odpowiednich wpisów i ustawie?.

Aby uzyska? szczegó?owe obja?nienia dodawanego lub edytowanego typu pozycji menu i dost?pnych parametrów, kliknij w oknie edycji ikon? lub odno?nik Pomoc

Mo?esz si? z nimi równie? zapozna? w instrukcjach Ekrany pomocy zamieszczonych w serwisie Polskiego Centrum Joomla:

 • Blog - archiwum sekcji artyku?ów
  Wywo?uje blog z sygna?ami (skróty, odno?niki) artyku?ów z archiwum wybranej sekcji
 • Blog - archiwum kategorii artyku?ów
  Wywo?uje blog z sygna?ami artyku?ów z archiwum jednej lub wielu wskazanych kategorii
 • Blog - artyku?y z sekcji
  Wywo?uje blog z sygna?ami artyku?ów z wybranej sekcji
 • Blog - artykuly z kategorii
  Wywo?uje blog z sygna?ami artyku?ów z jednej lub wielu wskazanych kategorii
 • Tabela - zawarto?? sekcji
  Wywo?uje prezentacj? zawarto?ci sekcji - charakterystyk? sekcji i wykaz kategorii w sekcji z opisami ich zawarto?ci oraz ilo?ci? dost?pnych pozycji. Po wybraniu kategorii tworzy tabel? wykaz artyku?ów.
 • Tabela - artyku?y z kategorii
  Wywo?uje wykaz artyku?ów w kategorii. Tytu?y w wykazie s? ??czami do artyku?ów. Obok tytu?u mo?na poda?: dat? utworzenia, autora, ilo?? ods?on. Pod wykazem - ??cza do pozosta?ych kategorii z opisami ich zawarto?ci.
 • Odsy?acz - artyku?
  Wywo?uje zawarto?? artyku?u i dane o artykule: nazw? autora, dat? utworzenia i ostatniej modyfikacji, oceny.
 • Odsy?acz - artyku? statyczny: wywo?uje zawarto?? artyku?u statycznego i dane o artykule: nazw? autora, dat? utworzenia i ostatniej modyfikacji, oceny.
 • Komponent
  Wywo?uje interfejs komponentu; zakres i forma prezentacji zale?? od w?a?ciwo?ci konkretnego komponentu.
 • Odsy?acz - komponent
  Wywo?uje interfejs komponentu umieszczonego w innym menu.
 • Tabela - kategoria kontaktów
  Wywo?uje wykaz kontaktów z jednej wskazanej kategorii.
 • Odsy?acz - kontakt
  Wywo?uje formularz kontaktowy do jednego wskazanego kontaktu.
 • Tabela - kategoria linków
  Wywo?uje wykaz odno?ników z jednej wskazanej kategorii linków. Pod wykazem - ??cza do pozosta?ych kategorii z ich ewentualn? charakterystyk?.
 • Odsy?acz - adres URL
  Wywo?uje dowolny zasób umieszczony pod podanym adresem URL. Mo?e to by? dowolny adres strona, dokument do pobrania, obraz, itp. Tak?e dowolny element zawarto?ci witryny, np. formularz rejestracyjny, wyszukiwarka.
 • Tabela - kategoria wie?ci RSS
  Wywo?uje wykaz odno?ników do nag?ówków wiadomo?ci pobranych z innych serwisów (kana?ów RSS).
 • Odsy?acz - wie?ci RSS
  Wywo?uje wiadomo?ci RSS pobrane ze wskazanego serwisu.
 • Wy?lij artyku?-wiadomo??
  Uruchamia procedur? przes?ania do redakcji witryny za pomoc? formularza wiadomo?ci lub artyku?u
 • Wraper
  Wywo?uje w obszarze g?ównej zawarto?ci dowoln? stron? WWW z ca?ym jej interfejsem.
 • Nazwa - wzorek - przerywnik
  Umo?liwia wstawienie w menu nieaktywnego elementu tekstowego: tytu?u, linii rozdzielaj?cej, itp.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.