Migawki

Dynamiczna zawarto??! Strony w Joomla! s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? sygnalizowana jest w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Menu i inne modu?y
Menu i inne modu?y: Inne modu?y PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Menu i inne modu?y
Tworzenie menu
Pozycje menu
Inne modu?y

Modu?y to niewielkie programy, które generuj? odno?niki do zawarto?ci dost?pnej w witrynie b?d? sygna?y zawarto?ci wraz z odno?nikami do stron zawieraj?cych pe?n? tre??.

Pozycje modu?ów

Obszary na modu?y zwane pozycjami okre?lane sa w szablonie. Mo?esz je podejrze? w panelu administracyjnym. Wybierz menu Witryna ⇒ Podgl?d witryny ⇒ Pozycje modu?ów:

Image

W oknie przegl?darki zostanie pokazany schemat uk?adu zaprojektowanych w szablonie obszarów zawarto?ci.

Image

Publikacja modu?u

Modu?y mog? by? umieszczane na dowolnych stronach serwisu. Aby umie?ci? modu? na wybranych stronach serwisu:

 1. W menu panelu administratora wybierz Modu?y ⇒ Modu?y strony frontowej.
 2. W wykazie modu?ów kliknij nazw? modu?u, np. Menu u?ytkownika. Otworzy si? formularz umo?liwiaj?cy edycj? w?a?ciwo?ci modu?u.
 3. We wszystkich istotnych polach szczegó?ów modu?u zaznaczone s? ju? standardowe opcje. Mo?esz je, oczywi?cie zmodyfikowa?.
  Image
 4. Po prawej stronie okna przegl?darki w cz??ci zatytu?owanej Umie?? na stronach | w pozycjach menu wska?, gdzie chcesz umie?ci? modu?.
  Image
  Aby zaznaczy? wi?cej ni? jedn? pozycj?, przytrzymaj klawisz CTRL i klikaj wska?nikiem myszki wybrane odno?niki w menu.
  Image
 5. Kliknij ikon? lub odno?nik Zapisz w górnym pasku narz?dzi, aby wprowadzone ustawienia zosta?y zachowane.

Wi?cej informacji

Zasygnalizowali?my tu jedynie podstawowe mo?liwo?ci. Wi?cej informacji znajdziesz na stronach serwisu pomocy Polskiego Centrum Joomla:

O szczegó?ach konfiguracji standardowych modu?ów informuj? ekrany pomocy w panelu administratora. Wystarczy, ?e podczas edycji szczegó?ów modu?u klikniesz ikon? lub odno?nik Pomoc w górnym pasku narz?dzi. Mo?esz równie? zapozna? si? z tymi instrukcjami w serwisie pomocy Polskiego Centrum Joomla:

 • MenuMainMenu ]: umo?liwia tworzenie ró?nych menu - g?ównego, lokalnego, u?ytkownika
 • SzukajSearch ]: wy?wietla okienko wyszukiwarki
 • LogowanieLoginForm ]: wy?wietla formularz umo?liwiaj?cy zalogowanie si?, odsy?acz do formularza rejestracyjnego, odsy?acz dla osób, które zapomnia?y has?a, a gdy u?ytkownik jest zalogowany, odsy?acz Wyloguj si? [ Logout ]
 • Zmie? szat?TemplateChooser ]: umo?liwia odwiedzaj?cym wybór jednego z dost?pnych szablonów graficznych, a wi?c dostosowanie wygl?du serwisu do swoich preferencji.
 • Go?cimyWhosOnLine ]: wy?wietla ilo?? aktualnie odwiedzaj?cych serwis u?ytkowników anonimowych i zalogowanych.
 • StatystykiStats ]: wy?wietla zestaw informacji o serwisie i serwerze, na którym serwis jest umieszczony (ilo?? artyku?ów, zarejestrowanych u?ytkowników, odsy?aczy w katalogu WWW, wersja PHP, wersja MySQL).
 • PopularneMostRead ]: wy?wietla odsy?acze do najcz??ciej przegl?danych artyku?ów.
 • Pokrewne tematy [Related Items]: wy?wietla odsy?acze do artyku?ów powi?zanych tematycznie z aktualnie wy?wietlanym w obszarze g?ównej zawarto?ci.
 • Nowo?ciLatestNews ]: wy?wietla odsy?acze do artyku?ów ostatnio opublikowanych.
 • SekcjeSections ]: wy?wietla odsy?acze do stron prezentuj?cych zawarto?? sekcji artyku?ów.
 • MigawkiNewsFlash ]: wy?wietla skrót (wst?p) losowo wybranego artyku?u. Mo?e wy?wietla? tak?e odsy?acz do pe?nego tekstu.
 • Losowy obrazRandomImage ]: wy?wietla losowo wybrany obraz spo?ród umieszczonych w specjalnym katalogu
 • SondyPolls ]: jest powi?zany z komponentem Sondy. Wy?wietla formularz do g?osowania z odsy?aczami do pogl?du wyników i innych sond.
 • BaneryBanners ]: jest powi?zany z komponentem Banery. Wy?wietla losowo wybrany baner z puli opublikowanych.
 • Kolporter RSSRSSFeed ]: wy?wietla graficzne odsy?acze do generatorów nag?ówków naj?wie?szych wiadomo?ci z Twojego serwisu (kana?ów RSS).
 • WraperWrapper ]: umo?liwia wywo?anie w obszarze g?ównej zawarto?ci dowolnej innej witryny lub strony z ca?ym jej interfejsem. Efektem jest wy?wietlenie w serwisie innej strony lub witryny.
 • Modu?: u?ytkownika (w?asny lub wie?ci RSS) [User - Custom & RSS Feeds] umo?liwia stworzenie w?asnego modu?u.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.