Migawki

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Administracja
Administracja PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Administracja
Twoje biurko
U?ytkownicy
Uprawnienia

Zarz?dzasz... niema?ym maj?tkiem - zasobami witryny. Chcesz zapewne by? dobrym gospodarzem. Zachowa? ju? posiadane bogactwo i rozwija? je, pomna?a?. Co si? sk?ada na zasoby, którymi zarz?dzasz i jakie stoj? przed Tob? zadania?

Na serwis WWW sk?adaj? sie cztery obszary:

 • katalog na serwerze www, zawierajacy skrypty i inne dokumenty.
 • baza danych,
 • strona administracyjna,
 • strona g?ówna serwisu.

Trzy pierwsze to ZAPLECZE [ ang. Backend ] - tu zgromadzone s? wszystkie zasoby niezb?dne do dzia?ania witryny oraz o?rodek zarz?dzania serwisem.

Obszar czwarty - FRONTONFronted ] - to:

 • WITRYNA - udost?pniana odwiedzaj?cym do przegl?dania,
 • KIOSK, w którym internauci mog? pobra? np. dokumenty czy dokona? zakupów
 • SALON - miejsce kontaktów, spotka? i rozmów.

Wszystko, co znajduje si? na zapleczu i co dzieje si? na zapleczu ma zapewni? witrynie wysok? jako??, przynie?? zaspokojenie oczekiwa? i satysfakcj? odwiedzaj?cych.

Aby osi?gn?? ten efekt, musisz zapewni? :

 • sta?? dost?pno?? zarówno strony g?ównej, jak i strony administracyjnej,
 • sprawne dzia?anie wszystkich elementów strony g?ównej, odpowiedni dobór elementów i ich konfiguracj?,
 • atrakcyjny i przyjazny interfejs uzytkownika - ?adn? szat? graficzn? i czyteln? nawigacj? po meandrach serwisu,
 • niezb?dne i jak najlepsze narz?dzia do pracy wspó?tworz?cym witryn?,
 • mo?liwo?? szybkiego odtworzenia witryny na wypadek awarii serwera, zniszczenia lub uszkodzenia danych,
 • promocj? witryny,
 • ?rodki na utrzymanie witryny,

Sporo ju? wiesz. W tej cz??ci poznasz kilka kolejnych wybranych aspektów zarz?dzania serwisem. 
« poprzedni artykuł
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.