Migawki

Funkcjonalno?? i elastyczno??!. Prywatn? stron? WWW, witryn? firmy, stowarzyszenia, klubu, klanu, serwis reklamowy, hobbistyczny, specjalistyczny portal korporacyjny - oto, co mo?esz zrobi? za pomoc? Joomla!
Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW.
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Administracja
Administracja PDF Drukuj Email
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.
Spis treści
Administracja
Twoje biurko
U?ytkownicy
Uprawnienia

Zarz?dzasz... niema?ym maj?tkiem - zasobami witryny. Chcesz zapewne by? dobrym gospodarzem. Zachowa? ju? posiadane bogactwo i rozwija? je, pomna?a?. Co si? sk?ada na zasoby, którymi zarz?dzasz i jakie stoj? przed Tob? zadania?

Na serwis WWW sk?adaj? sie cztery obszary:

 • katalog na serwerze www, zawierajacy skrypty i inne dokumenty.
 • baza danych,
 • strona administracyjna,
 • strona g?ówna serwisu.

Trzy pierwsze to ZAPLECZE [ ang. Backend ] - tu zgromadzone s? wszystkie zasoby niezb?dne do dzia?ania witryny oraz o?rodek zarz?dzania serwisem.

Obszar czwarty - FRONTONFronted ] - to:

 • WITRYNA - udost?pniana odwiedzaj?cym do przegl?dania,
 • KIOSK, w którym internauci mog? pobra? np. dokumenty czy dokona? zakupów
 • SALON - miejsce kontaktów, spotka? i rozmów.

Wszystko, co znajduje si? na zapleczu i co dzieje si? na zapleczu ma zapewni? witrynie wysok? jako??, przynie?? zaspokojenie oczekiwa? i satysfakcj? odwiedzaj?cych.

Aby osi?gn?? ten efekt, musisz zapewni? :

 • sta?? dost?pno?? zarówno strony g?ównej, jak i strony administracyjnej,
 • sprawne dzia?anie wszystkich elementów strony g?ównej, odpowiedni dobór elementów i ich konfiguracj?,
 • atrakcyjny i przyjazny interfejs uzytkownika - ?adn? szat? graficzn? i czyteln? nawigacj? po meandrach serwisu,
 • niezb?dne i jak najlepsze narz?dzia do pracy wspó?tworz?cym witryn?,
 • mo?liwo?? szybkiego odtworzenia witryny na wypadek awarii serwera, zniszczenia lub uszkodzenia danych,
 • promocj? witryny,
 • ?rodki na utrzymanie witryny,

Sporo ju? wiesz. W tej cz??ci poznasz kilka kolejnych wybranych aspektów zarz?dzania serwisem. 
« poprzedni artykuł
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.