Migawki

Joomla! - ?atwo, a efektownie! Nigdy dot?d stworzenie w?asnego, dynamicznego serwisu nie by?o takie proste.
Ka?dy, kto u?ywa komputera. poradzi sobie z prowadzeniem serwisu. Teksty i obrazy umieszczasz w serwisie za pomoc? dowolnej przegl?darki internetowej. Nie potrzebujesz informatyków!
"Je?li by?oby co? jeszcze prostszego, to nie musia?by? ju? nic robi?".
 

Zamów biuletyn


powered_by.png, 1 kB
Start arrow Nasz dziennik arrow Walory Joomla!
Walory Joomla! PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Wykorzystaj Joomla! Profesjonalny, niezawodny, elastyczny, bezpieczny, nowoczesny, wielokrotnie nagradzany system zarz?dzania tre?ci?. Oto najwa?niejsze walory programu Joomla

?atwa instalacja

Joomla! instaluje si? w kilka minut. Je?li ju? posiadasz domen?, wystarczy wykona? cztery proste czynno?ci: rozpakowa? pakiet dystrybycyjny, umie?ci? pliki na serwerze, wywo?a? adres strony w przegl?darce, poda? kreatorowi kilka informacji.

Po 5 minutach w Internecie pojawi si? witryna gotowa do z?o?enia wizyty. Ze wszystkim, czego potrzebujesz na pocz?tek, a wi?c: menu serwisu, podstawow? struktur?, umo?liwiaj?c? publikowanie informacji, linków, pobieranie i publikowanie nowin z innych witryn prowadzenie sonda?y, formularzem kontaktowym, systemem rejestracji u?ytkowników.

Wystarczy tylko doda? w?asne tre?ci.

Elegancja!

Niepowtarzalny wygl?d serwisu zapewnisz dzi?ki szablonom. Ich twórcy oferuj? dla Joomla! kilkaset bezp?atnych projektów. W ka?dym mo?esz wprowadza? dowolne modyfikacje. Szablon mo?esz równie? zaprojektowa? sam lub zleci? opracowanie profesjonalnej firmie.

Dynamiczna zawarto??

Strony w Joomla s? tworzone dynamiczne. Nowo dodane informacje publikowane s? najwy?ej w hierachii. Mo?esz oznaczy? termin rozpocz?cia i zako?czenia publikacji artyku?ów. Ka?da nowo?? mo?e by? sygnalizowana odwiedzaj?cym w specjalnych modu?ach. Publikacja modu?ów i odno?niki w nich dostosowuj? si? do tre?ci publikowanych w g?ównym obszarze prezentacji.

Elastyczno?? i funkcjonalno??

Struktur? serwisu tworzysz jak budowl? z klocków lego czy obraz z puzzli. W ka?dym momencie mo?esz j? zmieni?. Raz wprowadzon? zawarto?? mo?esz wykorzysta? wielokrotnie w ró?nej konfiguracji.

Dzi?ki modu?owej budowie mo?esz doda? do serwisu ka?dy rodzaj us?ug i funkcji, jakie spotka? mo?na na stronach WWW. Mo?esz skorzysta? z ponad 200 komponentów do gromadzenia i prezentacji ró?nych tre?ci oraz kilkuset modu?ów, sygnalizuj?cych tre?ci dost?pne w serwisie.

Dost?pno??, u?yteczno?? zgodno?? ze standardami

Dopasowanie do rzeczywistych potrzeb u?ytkowników, intuicyjn? nawigacj? zapewnisz dzi?ki szablonom stron oraz komponentom, modu?om i innym narzedziom.

Od wydania 1.2 Joomla b?dzie tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).

Interakcyjno??

Nigdy dialog na stronie WWW nie by? ?atwiejszy! Ka?dy artyku? mo?e by? komentowany. Mo?esz prowadzi? sonda?e, których wyniki s? publikowane natychmiast. Mo?esz uruchomi? forum dyskusyjne czy pokój pogaw?dek (czata). Natychmiast po instalacji witryny internauci mog? si? w niej rejestrowa?. Po zarestrowaniu si? mog? przesy?a?, a nawet umieszcza? w witrynie w?asne informacje - artyku?y, obrazy, pliki.

?atwa obs?uga

Wprowadzanie i zmiana tre?ci w Joomla! to dwa kroki: wpisz i opublikuj!. Teksty i obrazy umieszczasz w serwisie za pomoc? dowolnej przegl?darki internetowej. Z prowadzeniem serwisu poradzi sobie ka?dy, kto u?ywa komputera. Nie potrzebujesz informatyków! "Je?li by?oby co? jeszcze prostszego, to nie musia?by? ju? nic robi?".

W?a?nie za niezwykle prosty, intuicyjny i zrozumia?y dla ka?dego interfejs Joomla! uzyskuje najwy?sze oceny i nagrody.

Nowoczesno??

Twój serwis b?dzie przyk?adem wykorzystania najnowszych technologii informatycznych. Joomla! zosta?o stworzone w PHP/MySQL, korzysta z XML, DHTML, RSS/RDF, JavaScript i innych, umo?liwiaj?cych dynamiczn? zmian? zawarto?ci

Bezpiecze?stwo

Dost?p do witryny jest chroniony przez system uwierzytelniania. Projektanci Joomla! szybko reaguj? na odkryte zagro?enie, co by?o konieczne zaledwie kilka razy w historii Joomla si?gaj?cej 2001 roku. Ten fakt najlepiej dowodzi, ?e Joomla! zapewnia u?ytkownikom i administratorom pe?ne bezpiecze?stwo.

Niskie koszty!

Joomla! jest bezp?atny! Nie ponosisz kosztów oprogramowania. Nie p?acisz za dodatkowe sk?adniki. Nie musisz zatrudnia? redaktorów, autorów, rzeczników prasowych. Wprowadzanie informacji mo?esz powierzy? ka?demu pracownikowi swej firmy czy instytucji.

A je?li zechcesz skorzysta? z profesjonalnych us?ug, to poniesiesz koszty kilka-, a nawet kilkana?cie razy mniejsze ni? w przypadku CMS-ów komercyjnych.

Gwarantowany rozwój

Joomla! jest stale udoskonalany i rozwijany. Plan rozwoju wyznaczaj? nowoczesne standardy dost?pno?ci i u?yteczno?ci. Aktualizacja do nowszych wersji jest równie prosta, jak instalacja. Masz gwarancj?, ?e za rok czy pi?? nie b?dziesz wymienia? systemu na nowy!

Korzystaj i ciesz si?!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 dux
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.