Instalacja
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji:

W?a?ciwa instalacja obejmuje dwie czynno?ci:

Witryn? mo?esz umie?ci? zarówno w Internecie albo w sieci lokalnej, a tak?e na komputerze niepod??czonym do sieci, np. dla testów. W ka?dym przypadku musisz j? umie?ci? na serwerze WWW

Sk?d wzi?? serwer internetowy?

Masz dwie mo?liwo?ci:

 • wydzier?awi? miejsce na serwerze u dostawcy us?ug internetowych.
 • uruchomi? w?asny serwer WWW,

W?asny serwer to sporo zada?. Je?li jednak dysponujesz odpowiedni? wiedz? i do?wiadczeniem - czemu by nie? W przeciwnym przypadku skorzystaj z hostingu, czyli us?ugi dostawcy internetowego.

Oprogramowanie serwera WWW

Serwer WWW, albo serwer internetowy to komputer ze specjalnym oprogramowaniem udost?pniaj?cy strony WWW.

Joomla wymaga komputera z trzema programami:

 • Apache w wersji 1.13.19 lub nowszej - serwer WWW [ wymawiaj apacz ],
 • PHP w wersji 4.2.x lub nowszej - j?zyk programowania
 • MySQL w wersji 3.23.x lub nowszej - baza danych [ wymawiaj: majsikiuel ].

Szersz? informacj? o wymaganiach, jakie winien spe?nia? w?asny lub dzier?awiony serwer internetowy przeczytasz w artykule: Serwer www i ustawienia PHP.

Hosting, czyli serwer od dostawcy

W sieci znajdziesz wiele ofert dostawców us?ug internetowych, darmowych, a tak?e p?atnych, cz?sto z 14-dniowym okresem bezp?atnych testów.

Aby wybra? odpowiadaj?c? Ci ofert?, skorzystaj z:

Zapoznaj si? równie? z opiniami uczestników forum dyskusyjnego. Dowiesz si? o zaletach i wadach darmowych us?ug. Znajdziesz adresy najlepszych dostawców bezp?atnych kont.

W?asny serwer WWW

Samodzieln? instalacj? i konfiguracj? serwera WWW czyni? ?atw? i przyjemn? pakiety WAMP, zawieraj?ce niezb?dne oprogramowanie. Godne polecenia s? m.in.:

Logo programu XAMPP XAMPP. To zintegrowany pakiet Apache i jego przyjació?: PHP, MySQL tudzie? innych. Jest ?atwy w instalacji i prosty w obs?udze. Mo?esz go pobra? z witryny projektu - Apachefriends. Mo?esz wcze?niej zapozna? si? z polskim ilustrowanym poradnikiem instalacji.

Logo programu JSAS JSAS to WAMP przeznaczony specjalnie dla u?ytkowników Joomla!. Pakiet zawiera wszelkie niezb?dne do dzia?ania serwera WWW oprogramowanie z preinstalowan? jooml?. Pakiet mo?esz pobra? ze strony projektu Joomla Stand Alone Server. Instalacj? obja?ni? Marek Dylewicz w artykule Joomla na w?asnym komputerze.

Logo programu Krasnal Serv Krasnal Serv to polski pakiet WAMP instaluj?cy odpowiednie dla dzia?ania Joomla! ?rodowisko programowe. Najnowsze wersje daj? m.in. mo?liwo?? prze??czania si? w locie mi?dzy PHP4 i PHP5. Pakiet mo?esz pobra? ze strony projektu.

Aby umie?ci? witryn? w Internecie, jest Ci potrzebna w?asna domena. Domena to niepowtarzalny adres internetowy, wpisany do rejestru.

Wybór nazwy domeny

Nazwy domen wymy?laj? ich w?a?ciciele. Musi ona ró?ni? si? od innych nazw. Mo?e pochodzi? od dziedziny aktywno?ci ludzkiej, nazwiska, nazwy firmy. Mo?esz u?y? s?owa znanego i zrozumia?ego albo zupe?nie nowego zestawienia liter.

Twoja domena mo?e nale?e? do jednej z domen:

 • globalnych: .com (firmy komercyjne), .net (firmy zwi?zane z dzia?alno?ci? sieciow?), .org (organizacje), .edu (placówki edukacyjne), .mil (wojsko USA), .gov (instytucje rz?dowe i samorz?dowe), .info (serwisy ogólne), .biz (biznes), .name (serwisy prywatne).
 • narodowych (domeny z ko?cówkami .pl - Polska, .uk - Wielka Brytania, .de - Niemcy)
 • domeny drugiego poziomu:
  • funkcjonalnej - np. .com.pl, .edu.pl, .org.pl
  • regionalnej - np. .katowice.pl, warszawa.pl

Wi?cej informacji o nazwach domen znajdziesz w serwisie NASK - administratora domen w Polsce.

Rejestracja domeny

Logo NASK

W Polsce nazwami domen krajowych oraz domen funkcjonalnych i regionalnych w obr?bie domeny .pl zarz?dza firma NASK.

Logo ICANN

Nadzórem nad systemem rejestracji domen, zatwierdzaniem nowych nazw i rozwijaniem tej cz??ci Internetu zajmuje si? ICAAN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Domenami globalnymi .com, .org, .net zarz?dza ameryka?ska firma InterNIC, zarejestrowana przez ICANN.

O rejestracj? domeny mo?esz zwróci? si? do swojego dostawcy us?ug internetowych. Mo?esz tak?e samodzielnie z?o?y? wniosek w firmie rejestruj?cej, np. w jednej z firm partnerskich NASK. W serwisie WWW InterNIC tak?e znajdziesz wykaz firm rejestruj?cych domeny.

Rejestrator zbierze od Ciebie niezb?dne do rejestracji informacje i przeka?e je administratorowi rejestru.

Wskazówka: Mo?esz sprawdzi?, czy wymy?lona przez Ciebie nazwa domeny nie zosta?a ju? przypadkiem zarejestrowana. Skorzystaj w tym celu z przegl?darki domen internetowych administrowanych przez NASK - WHOIS.

Wi?cej…

Je?li chcesz pog??bi? wiedz? o nazwach domen i ich rejestracji, przeczytaj artyku? Zarejestruj domen?.

Do instalacji Joomla! niezb?dny jest ?ród?owy pakiet instalacyjny. Zapoznaj si? wi?c z zasadami numeracji wyda?. Rozwa? walory wersji oryginalnej i spolonizowanej. Dowiesz si? tu równie?, sk?d pobra? pakiety ?ród?owe.

Numerowanie wersji

Rdze? Joomla! oraz dodatkowe sk?adniki s? wci?? doskonalone. Tempo wprowadzanych modyfikacji wyznaczaj? plany rozwoju, niekiedy potrzeby - odkryte b??dy i luki zagra?ajace bezpiecze?stwu serwisu. Kolejne wydania s? wi?c numerowane. Oznaczenie wersji wydania sk?ada si? z trzech cz?onów oddzielonych kropk?. Zasad? obja?nia rysunek.

Image

Aby zapozna? si? ze szczegó?ami, zobacz Plan rozwoju Joomla!

Nie musz? przekonywa?, ?e do instalacji trzeba u?y? najaktualniejszej stabilnej wersji.

Pakiet oryginalny czy spolszczony

Oryginalnym j?zykiem etykiet i komunikatów j?zykowych zarówno w przypadku Joomla!, jak i zdecydowanej wi?kszo?ci dodatkowych sk?adników, jest angielski.

Joomla zosta?o zaprojektowane tak, aby lokalizacja by?a stosunkowo prosta. Niestety, dotyczy to tylko strony g?ównej witryny. Lokalizacja zaplecza administracyjnego spodziewana jest w wersji 1.1.0.

Oczywi?cie, nie oznacza to ?e jeste? skazany tylko na wersje angielskoj?zyczne. Rdze? Joomla i wiele sk?adników dodatkowych publikowane s? tak?e w polskiej wersji j?zykowej.

?ród?a pakietów instalacyjnych

G?ównym o?rodkiem upowszechniania Joomla! i ró?nych dodatkowych sk?adników jest centralne repozytorium - ku?nia projektantów:

Wi?cej o JoomlaForge przeczytasz w nowince Centralne repozytorium.

Odno?nik do repozytorium z najaktualniejsz? oryginaln? stabiln? wersj? Joomla zawsze znajdziesz na:

Wydania polskie

Polskie wydania Joomla! i dodatkowych sk?adników najlepiej pobra? ze strony:

Jest to serwis skupiaj?cy Polski Zespó? T?umaczy Joomla, a jego koordynator jest cz?onkiem Grupy Roboczej Translatorów [Translation Work Group] przy Centrum Joomla!

Zawsze znajdziesz tutaj:

Ponadto polskie wersje publikowane s? równie? w serwisach partnerskich Polskiego Centrum Joomla:

Uwaga:Przygotowanie pe?nych polskich dystrybucji wymaga ingerencji w skrypty, co mo?e skutkowa? b??dami. Korzystaj?c z nieoryginalnej dystrybucji, przygotuj si?, ?e niekoniecznie wszystko zadzia?a tak, jak powinno. W takim przypadku zawsze mo?esz si?gn?? po orygina?. Wcze?niej zg?o? problem na forum polskiego Centrum Joomla.

Przed przyst?pieniem do instalacji Joomla! nale?y rozpakowa? pakiet ?ród?owy i umie?ci? w docelowym katalogu na serwerze WWW.

Rozpakowanie pakietu ?ród?owego

Pakiety ?ród?owe to archiwa spakowane standardowymi programami. Do stworzenia pakietu dla Windows u?ywany jest WinZip, co sygnalizuje rozszerzenie nazwy .zip. Do stworzenia pakietu dla Linuksa u?ywany jest archiwizerem tap archive i programem kompresujacy gzip. Sygnalizuje to rozszerzenie .tar.gz

Archiwum zawiera:

 • wszystkie skrypty rdzenia Joomla! umieszczone we w?a?ciwych katalogach
 • instalatora, umieszczone w katalogu /installation.

Rozpakowuj?c pakiet, nale?y zachowa? istniej?ca struktur? folderów.

Do rozpakowania pakietu potrzebujesz np. programu 7-Zip, rozpowszechnianego na zasadach licencji GNU/LGPL. Mo?esz go pobra? bezp?atnie z polskiej lustrzanej strony projektu:

Umieszczenie plików na serwerze

Je?li chcesz zainstalowa? Jooml? na swoim komputerze, to pakiet ?ród?owy nale?y rozpakowa?:

 • Windows: zwykle w katalogu: C:\\Apache\htdocs\_nazwa_katalogu_dla_joomla
 • Linux: zwykle w katalogu /var/www/_nazwa_katalogu_dla_joomla

Je?li b?dziesz przesy?a? ?ród?a na zdalny serwer, umie?? rozpakowane archiwum w swoim g?ównym katalogu.

Do przes?ania plików ?ród?owych na zdalny serwer internetowy niezb?dny jest program - klient FTP. Mo?e to by? przyk?adowo:

 • File Zilla - prosty w obs?udze, a przy tym darmowy i polskoj?zyczny
 • FlashFXP - wyposa?ony we wszelkie niezb?dne funkcje, równie? z polsk? lokalizacj?
 • CuteFTP - jeden z najbardziej popularnych, wygodny w obs?udze, ale nie bezp?atny. Mo?esz jednak skorzysta? z wersji trial.

Instalacja programu Joomla odbywa si? za pomoc? dowolnej przegl?darki internetowej.

Przygotowanie instalacji

Podczas instalacji Joomli trzeba poda? kilka prostych danych. Przygotuj je wcze?niej. Potrzebne b?d?:

 • parametry serwera WWW:
  • nazwa serwera www (hosta) - zwykle localhost,
  • nazwa bazy danych MySQL - dowolna lub okre?lona przez administratora,
  • nazwa u?ytkownika bazy danych MySQL,
  • has?o u?ytkownika bazy danych
 • nazwa witryny
 • adres Twojej skrzynki pocztowej
 • URL Twojego serwisu

Jak widzisz, niewiele. Wszystkie te informacje otrzymasz od dostawcy us?ug internetowych albo administratora sieci.

Uruchomienie kreatora instalacji

Aby rozpocz?? instalacj? Joomla::

 • na zdalnym serwerze WWW: wpisz w pasku adresu przegl?darki internetowej adres internetowy swojej domeny, np. http://twojastrona.com/ lub http://twojastrona.com/folder_joomla/ (zale?nie od tego, gdzie przes?a?e? skrypty z pakietu instalacyjnego),
 • na domowym komputerze lub w sieci lokalnej wpisz w pasku adresu przegl?darki internetowej adres:
  • http://localhost/twoj_katalog_Joomla lub
  • http://xxx.xxx.xxx.xxx/twoj_katalog_Joomla/; gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to IP serwera WWW

Znajdziesz si? na stronie testowej wygenerowanej przez Joomla.

Typowy proces instalacji przebiega w czterech prostych krokach. Wszystkich niezb?dnych instrukcji "udzieli" Ci kreator instalacji. Nie potrzebujesz ?adnych dodatkowych instrukcji.

Je?li jednak chcesz wcze?niej pozna? szczegó?owo przebieg procesu instalacji,

Problemy

Je?li nie widzisz strony testowej instalatora Joomla, sprawd? dok?adnie:

 • czy wszystkie pliki zosta?y przes?ane na serwer,
 • czy usun??e? (spakowa?e?) swoj? poprzedni? witryn?,
 • czy rzeczywi?cie dysponujesz serwerem Apache z obs?ug? bazy danych MySQL i PHP,
 • czy nie masz czasem pliku configuration.php w g?ównym katalogu. Je?li tak, usu? go.

Je?li mimo tego nie widzisz strony instalatora, wpisz w pasku adresu przegl?darki http://twojastrona.com/installation/index.php. To bezpo?redni adres do skryptu instalacyjnego.

Je?li nadal nie zobaczysz strony instalacyjnej, to prawdopodobniej masz niepoprawnie skonfigurowany serwer Apache i/lub PHP. Skonsultuj si? w takim przypadku ze swoim us?ugodawc? internetowym albo zapoznaj si? z dokumentacj? zainstalowanego przez siebie serwera.

Zmieniony ( 05.03.2006. )