Architektura zawarto?ci
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Joomla jest niezwyk?y! Bo Ty dodajesz zawarto??, a strony tworzy Joomla! Oczywi?cie, decydujesz, gdzie, co, jak, kiedy ma by? opublikowane.

Obrazowo mo?na powiedzie?, ?e gromadzisz materia?y, jak zbiory w bibliotece, a Joomla wybiera odpowiednie teksty, obrazy, d?wi?ki, filmy i umieszcza je w witrynie.

Przemy?le?, co i jak gromadzi?. Projekt zawarto?ci to odpowied? na trzy pytania:

  • co b?dzie publikowane w witrynie, a wi?c jakie materia?y gromadzi??
  • jakie informacje udostepnia? w artyku?ach, a jakie za pomoc? komponentów?
  • jak porz?dkowa?, jak pogrupowa? gromadzone materia?y?

Na pewno chcesz tworzy? dobr? witryn?. Joomla Ci pomo?e, ale nie zast?pi. Rozwa? wi?c:

Cele serwisu:

Internauci chc? realizowa? swoje cele, zaspokaja? swoje potrzeby. Aby wi?c utrafi? z celami serwisu w potrzeby odwiedzaj?cych, okre?l:

  • adresatów witryny
  • czynno?ci, które b?d? wykonywa? podczas wizyty

Nast?pnie zdefiniuj na tej podstawie w kilku punktach 4-6 (nie wi?cej), jakie oczekiwania, jakie potrzeby internautów b?dzie zaspokajac witryna.

Zakres materia?ów

Na podstawie celów, okre?l, jakie maj? by? tre?ci serwisu. Spójrz na t? kwesti?, jak sprzedawca, który wystawia swój towar, swoj? ofert? klientom: chcesz tego - prosz? bardzo, szukasz tego - jest tutaj, to ci jest potrzebne - pobierz st?d.

Gdy konkretnie okre?lisz adresatów witryny, gdy okre?lisz cele wynikaj?ce z ich potrzeb i oczekiwa?, uda Ci si? wypracowa? taki projekt zawarto?ci, którym i Ty, i u?ytkownicy b?d? usatysfakcjonowani.

Szkic spisu tre?ci

Najlepiej, aby projekt zawarto?ci przybra? posta? szkicu spisu tre?ci, jeszcze nie spisu, ale w?a?nie szkicu.

Uwzgl?dnij w nim wszystkie elementy zawarto?ci, jakie uznajesz w tym momencie za wa?ne i potrzebne. Aby nie zapomnie? o czym? istotnym, przejrzyj opublikowany w serwisie www.uzytecznosc.pl aryku? Anatomia witryny.

Masz gotowy szkic spisu zawarto?ci? Zgoda, szkic to szkic, a nie co? gotowego! Trzeba go wi?c przekszta?ci? w projekt zawarto?ci, spis planowanych tre?ci. Ustali?, które s? najwa?niejsze, które mniej wa?ne, pogrupowa?, a tak?e dostosowa? do struktury zawarto?ci Joomli.

Wszelka zawarto?? w Joomla ma trzypoziomow? struktur?. W przysz?o?ci mo?liwe b?dzie zaprojektowanie dowolnej struktury. Aktualnie masz do dyspozycji trzy poziomy:

  • pozycje - to podstawowe, pojedyncze elementy zawarto?ci: tekst artyku?u, obraz w galerii, dokument w plikowni, odno?nik do strony WWW, adres email, itp.
  • kategorie - to kolekcje, zbiory pozycji zgrupowanych ze wzgl?du na jakie? kryterium, np. temat, rodzaj, typ,
  • sekcje artyku?ów i komponenty - to kolekcje kategorii, my?l o nich jak o kontenerach, pojemnikach, pude?kach, w których grupujesz kategorie.

Ka?da pozycja nale?y do jakiej? kategorii, a ka?da kategoria do sekcji lub komponentu. Kategoria nie mo?e istnie? bez sekcji lub poza komponentem, a w sekcji artyku?ów lub w komponencie musi by? przynajmniej jedna kategoria!

Przejrzyj swój szkic spisu tre?ci. Ustal:

  • na jakie sekcje podzieli? planowan? zawarto??,
  • jakie w poszczególnych sekcjach wyodr?bni? kategorie.

Podzia? na sekcje i kategorie b?dzie pomocny przy tworzeniu menu witryny, ale jest to podzia? wa?ny przede wszystkim dla zaplecza, a nie dla strony frontowej. Ma pomóc Tobie i redaktorom gromadzi? zawarto??, umieszcza? ka?dy materia? w odpowiednim miejscu.

Podzia? na sekcje i kategorie jest potrzebny równie? po to, aby tworz?c menu serwisu, wskaza? Joomli, z których sekcji i z których kategorii ma wybiera? materia?y do prezentacji na poszczególnych stronach.

Wszystkie niezb?dne informacje o tworzeniu sekcji i kategorii znajdziesz w ekranach pomocy - wystarczy przycisn?? ikon? lub odno?nik Pomoc w panelu administracyjnym. Mo?esz si? równie? zapozna? z nimi w serwisie Polskiego Centrum Joomla:

Zawarto?? w Joomla dodajesz korzystaj?c z dwóch opcji w menu administratora ⇒ Artyku?y [ang. Content] i ⇒ Komponenty [ang. Components]:

Artyku?y to krótkie informacje albo szersze opracowania zawieraj?ce prezentacje, opisy, wyja?nienia, interpretacje, oceny, opinie, komentarze, itd. o swobodnie kszta?towanej przez autorów strukturze, odnosz?ce si? do rzeczywisto?ci b?d? ?wiata fikcyjnego.

Natomiast w komponentach gromadzone s? informacje o okre?lonej strukturze, podzielone na segmenty, dzi?ki czemu ?atwo nimi manipulowa?. Komponenty s?u?? m.in. do gromadzenia ró?nego typu katalogów - produktów, ofert, adresów internetowych, galerii obrazów, zbiorów przepisów, np. kulinarnych, itd.

W standardowej instalacji Joomla udost?pnia Ci sze?? komponentów umo?liwiaj?cych zarz?dzanie najbardziej typowymi informacjami: Banery, Kontakty, Linki, Sondy, Spinacz RSS i Syndykator (umo?liwia udost?pnianie wie?ci RSS z Twojej witryny).

Bogactwo komponentów!

Planuj?c zawarto?? serwisu, trzeba zdecydowa?, jakie informacje b?d? gromadzone i udost?pniane w artyku?ach, a jakie za pomoc? komponentów.

Dla osoby rozpoczynaj?cej przygod? z Joomla mo?e to by? k?opotliwa decyzja, bo wymaga pewnego rozeznania w mo?liwo?ciach. Wystarczy wszak?e na pocz?tek, ?e ju? wiesz, i? do gromadzenia i prezentacji niektórych tre?ci mo?esz zastosowa? komponenty.

Je?li chcesz zorientowa? si?, jakie komponenty s? dost?pne i do czego s?u??, skorzystaj z poni?szych adresów:

Aby dowiedzie? si?, jak instalowa? dodatkowe komponenty, zapoznaj si? z instrukcjami umieszczonym w serwisie Polskiego Centrum Joomla:

Pierwszy z nich wywolasz równiez w panelu administracyjnym, gdy wybierzesz z menu administratora pozycj? Instalatory ⇒ Komponenty.