Artyku?y i obrazy
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Dodawanie i publikowanie artyku?ów to najcz?stsze zadanie. I chocia? nie jest skomplikowane, mo?e pocz?tkujacych wprawia? w zak?opotanie.

Trzeba wykona? kolejno pi?? czynno?ci.

 • nada? artyku?owi tytu?,
 • nada? skrócon? nazw?,
 • przypisa? artyku? do sekcji i kategorii,
 • zredagowa? tekst
 • zapami?ta?, czyli zapisa? artyku?

Je?li artyku? ma by? ilustrowany, trzeba:

 • wczyta? wcze?niej do biblioteki mediów obrazy.

Ot, i wszystko. Zobacz, jak to zrobi?.

Przejd? w menu administratora do pozycji Artyku?y ⇒ Artyku?y w sekcjach ⇒ Artyku?y [nazwa sekcji] albo Artyku?y ⇒ Wszystkie artyku?y.

Ilustracja: wybór mened?era artyku?ów w menu administratora

Znajdziesz si? w oknie zarz?dzania artyku?ami. Kliknij ikon? albo odno?nik Nowy w górnym pasku narz?dzi:

Ilustracja: Przycisk Nowy artyku?

Spójrz na ilustracj?. Przedstawia dwa fragmenty okna edycji artyku?u. Dla uproszczenia obrazu zosta? wy??czony edytor.

Ilustracja: Dodawanie nowego artyku?u

Tylko tyle "zabiegów" wystarczy, by stworzy? i opublikowa? artyku? w konkretnej sekcji i kategorii.

Warto jednak wykona? jeszcze jedn? czynno??: wype?ni? pola w zak?adce Metadane. S? one potrzebne modu?owi: Pokrewne tematy. Wykorzystuj? je równie? wyszukiwarki internetowe

Ilustracja: Zak?adaka Metadane

O wprowadzeniu i tek?cie zasadniczym

Tekst artyku?u mo?e by? rozdzielony na dwie cz??ci - Wst?p, skrót [ang. Intro text] oraz Tekst g?ówny [Main text]. Poni?ej masz obja?nienie obu cz??ci.

To rozwi?zanie umo?liwia prezentacj? artyku?u na kilka sposobów. Mo?esz:

 • opublikowa? tylko wst?p i/lub odno?nik do pe?nego tekstu na stronie startowej lub na stronie w formie dziennika [ ang. blog ]
 • wykorzysta? wst?p do publikacji w module Migawki [ang. NewsFlash],
 • na stronie z pe?nym tekstem opublikowa? wst?p i tekst g?ówny albo tylko tekst g?ówny.
 • umie?ci? ca?y tekst artyku?u tylko w cz??ci Wst?p [IntroText].

St?d rozwa?, jak? rol? b?dzie pe?ni? cz??? wst?pna artyku?ów. Mog? to by? zapowiedzi artyku?ów kieruj?ce do ich tekstu zasadniczego. Mog? to by? sygna?y najciekawszych tre?ci. Mog? to by? typowe wst?py - wprowadzenia.

Zale?nie od przyjetego rozwi?zania, mo?esz w przypadku ka?dego artyku?u decydowa?, czy tekst wst?pu ma si? ukaza? na stronie z tekstem zasadniczym. S?u?? do tego opcje parametru: Wprowadzenie => Poka? || Ukryj.

Wi?cej informacji

Wszystkie inne mo?liwe czynno?ci pozwalaj? okre?li? tre?? i zakres dodatkowych informacji zwi?zanych z publikacj? artyku?u oraz zdecydowa? o ró?nych szczegó?ach prezentacji, wykorzystaniu elementów standardowego szablonu artyku?u. Ale nie musisz ich wykonywa? - zostan? zastosowane globalne parametry prezentacji artyku?ów.

Je?li chcesz pozna? szczegó?y okre?lania parametrów prezentacji artyku?u, masz dwie mo?liwo?ci:

 • podczas edycji kliknij ikon? lub odno?nik Pomoc w pasku narz?dzi
 • przeczytaj w serwisie Polskiego Centrum Joomla obja?nienia ekranu Artyku?: Nowy | Zmie?
 • Ró?ne mo?liwo?ci

  Teksty d?u?szych artyku?ów mo?esz podzieli? na cz??ci i zaopatrzy? je w spis tre?ci, jak w tym artykule. Jak to zrobi?, dowiesz si? z artyku?u Stronicowanie - dodatek: MOS Pagination.

  Je?li chcesz zamieszcza? listingi programów komputerowych, mo?esz skorzysta? z dwóch rozwi?za?:

  S? dwa sposoby ilustrowania artyku?ów w Joomla!:

  • tradycyjny - zakodowanie w artykule po??czenia z plikiem obrazu,
  • w?a?ciwy Joomli - za pomoc? funkcji programu Wstaw obraz [ ang. Insert Image ]

  Z obu sposobów mo?esz w Joomli korzysta?, cho? pierwszy jest k?opotliwy, nie wykorzystuje w?a?ciwo?ci Joomli, wymaga znajomo?ci podstaw HTML.

  Zastosowanie funkcji programu Wstaw obraz wymaga:

  • oznaczeniu miejsca, w którym ma by? umieszczony obrazek, specjalnym znacznikiem - mo?esz go wpisa? r?cznie albo skorzysta? z przycisku Wstaw obraz: Image
  • dodaniu obrazka do zawarto?ci i okre?leniu jego parametrów w zak?adce Grafika.

  Wstawianie obrazka do artyku?u wymaga wi?c dwóch kroków.

  Krok I. Oznaczenie miejsca

  Aby oznaczy? miejsce, w którym ma by? wstawiony obrazek:

  1. Ustaw kursor myszki w tym miejscu tekstu,
  2. Kliknij przycisk Wstaw obraz lub wpisz kod znacznika: {mosimage}

  Uwaga: S?owo mosimage musi by? umieszczone w nawiasach klamrowych, bez ?adnych spacji.

  Uwaga 2: W pasku narz?dzi edytora tekstu równie? znajdziesz przycisk Wstaw/Edytuj obraz. Cho? mo?esz z niego tak?e skorzysta?, raczej wystrzegaj si? tej "pokusy". To nie jest standardowy sposób wstawiania obrazów do artyku?ów!

  Krok II. Jak doda? obrazek i okre?li? jego parametry?

  Dodanie obrazu i okre?lenie parametrów prezentacji:

  1. Przejd? po prawej stronie ekranu do zak?adki Grafiki [Image]
  2. Na li?cie rozwijanej Podfolder [Sub-folder] zaznacz katalog, w którym znajduje si? potrzebny Ci obraz. W polu listy powy?ej uka?e si? wykaz dost?pnych obrazów.
  3. Zaznacz ten, który chcesz wstawi? do artyku?u ma li?cie: Wybierz plik obrazu z galerii. Na dole pojawi si? jego miniatura.
  4. Kliknij przycisk Dodaj. Nazwa obrazu zostanie wstawiona do wykazu Dodane grafiki [Content Images].
  5. Kliknij nazw? dodanego obrazu. W efekcie do pola tekstowego ?ród?o [Source] zostanie wpisana nazwa i po?o?enie pliku z obrazem.
  6. Okre?l parametry prezentacji

  Image

  Formatowanie artyku?ów umo?liwiaj? edytory tekstu.

  Mo?esz zastosowa? kilka z bezp?atnych edytorów udost?pnianych w ruchu Open Source (np. na JoomlaForge) lub produktu komercyjnego. W podstawowej dystrybucji Joomla masz do dyspozycji dwa edytory:

  • NIE WYSIWYG: W tym edytorze mo?esz wprowadza? zwyk?y tekst lub kod HTML.
  • TinyMCE: To edytor udost?pniaj?cy Ci dwa tryby pracy - tryb WYSIWYG (Co widzisz, zostanie wydrukowane na ekranie przegl?darki) oraz tryb HTML.

  Uwaga: Mo?esz korzysta? tylko z jednego opublikowanego edytora. O publikacji decydujesz w menad?erze dodatków: Dodatki > Dodatki witryny albo w Konfiguracji witryny.

  Image

  W??czony do Jooomla edytor TinyMCE jest niewielkim edytorem WYSIWYG (Co widzisz, to otrzymasz) dla przegl?darek internetowych, takich jak MSIE, lub Mozilla, umo?liwiaj?cym edytowanie zawarto?ci strony HTML w sposób przyjazny dla u?ytkownika. Posiada wiele funkcji znanych z popularnych edytorów tekstu, dzi?ki czemu powinien by? ?atwy w u?yciu. Do edytora do??czona jest pomoc, tak?e w j?zyku polskim, z której mo?esz skorzysta?, gdy dzia?anie której? z funkcji edytora jest dla Ciebie niejasne.

  Umieszczona powy?ej ilustracja wskazuje na znaczenie grup narz?dzi, jakimi dysponujesz. Tutaj zatrzymamy si? na dwóch, odró?niaj?cych ten edytor, od zwyk?ych edytorów tekstu. Zwró? uwag? na umieszczone na dole edytorka dwie ikony z literkami Nowa strona i Wstaw obraz. To ikonki wstawiaj?ce do tekstu artyku?u dwa znaczniki, z których pierwszy powoduje umieszczenie w artykule ilustracji w sposób sprecyzowany w zak?adce Grafiki, a drugi wskazuje pocz?tek kolejnej cz??ci d?u?szego artyku?u.