Menu i inne modu?y
Wpisał: Stefan Wajda [zwiastun]   
10.02.2006.

Czytelny system nawigacji to podstawa dobrej witryny.

Joomla zosta?a zaprojektowana tak, by ka?dy internauta bez trudu i szybko dotar? do miejsca, które go interesuje.

A to dzi?ki modu?om oraz opcjom dost?pnym w konfiguracji globalnej i w ustawieniach lokalnych.

Modu?y to niewielkie programiki, które w wyznaczonych obszarach strony generuj? dynamiczn? zawarto??: menu g?ówne i ró?ne menu lokalne, odno?niki typu Pokrewne tematy [ ang. Related Items ], Nowo?ci [ ang. Latest News ], Cz?sto przegl?dane [ ang. Most Read ], a tak?e np. losowo wybierane wiadomo?ci - Migawki [ ang. News Flash ] czy obrazki - Losowy obraz [ ang. Random Image ].

Modu?em jest menu witryny, modu?em jest menu u?ytkownika czy inne menu.

Menu w Joomli spe?nia dwie funkcje:

 • informuje rdze? Joomla, jak? zawarto?? umie?ci? w g?ównym obszarze prezentacji
 • jest g?ównym elementem systemu nawigacji

Zdaj sobie dobrze z tego spraw?! W Joomli nie tworzysz stron. Strony generuje Joomla, umieszczaj?c zawarto?? w g?ównym obszarze witryny oraz dostosowuj?c do tej zawarto?ci tre?? modu?ów. Gdy dodajesz pozycj? menu, to:

 • wydajesz Joomli dyspozycj?, wskazujac?, co ma umie?ci? w obszarze g?ównej zaawarto?ci
 • decydujesz o zawarto?ci, jaka zostanie wygenerowana przez Jooml? i jak? zobacz? internauci.

W g?ównym obszarze prezentacji mo?esz umie?ci? 20 ró?nych typów zawarto?ci. Masz bowiem do dyspozycji a? 20 typów ró?nych pozycji menu.

Mo?esz stworzy? nie tylko jedno menu g?ówne, ale tyle menu, ile potrzebujesz:

 • kilka menu na jednej stronie, np. g?ówne, górne, dolne,
 • ró?ne menu lokalne, inne dla ka?dego dzia?u

Nowe menu

W trakcie instalacji Joomli tworzone jest menu g?ównemainmenu ], menu górnetopmenu ], dodatkowe menuothermenu ] oraz menu u?ytkownikausermenu ]. Z wyj?tkiem menu g?ównego - pozosta?e mo?na usun?? lub wykorzysta? do w?asnych celów.

Aby stworzy? nowe menu, np. lokalne:

 1. W panelu administracyjnym wybierz pozycj? MenuMened?er menu.
  Image
 2. Nast?pnie w pasku narz?dzi kliknij przycisk Image lub odsy?acz Nowy. Uka?e si? formularz Szczegó?y menu z dwoma polami do wype?nienia:
  Image
  • Nazwa
   Nazwa menu musi by? niepowtarzalna. Jest identyfikatorem menu. Nie stosuj w niej spacji, nie stosuj znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu ani znaków spoza alfabetu. Nazwa ta b?dzie pokazywana jedynie w panelu administracyjnym, mo?e wi?c nawet by? zapisana z ma?ej litery. Oczywi?cie, winna by? ?atwo rozpoznawalna i przez redaktorów serwisu, st?d u?ywamy albo s?owa dlaczego albo promocja jako sygnalizuj?cych projektowan? w tym dziale serwisu zawarto??.
  • Tytu? modu?u.
   Menu jest modu?em. Kiedy tworzysz nowe menu, automatycznie torzony jest nowy modu?. Wpisany tutaj tytu? u?ywany jest w witrynie jako nazwa modu?u, np. 'Menu g?ówne', 'Menu witryny', 'Menu u?ytkownika'.
 3. Kliknij przycisk Image lub odsy?acz Zapisz w pasku narz?dzi.

Nowe menu pojawi si? jako nowa pozycja w?ród innych w menu Menu w panelu administracyjnym. W wykazie modu?ów znajdziesz równie? nowy modu?.

Aby utworzy? now? pozycj? menu witryny w panelu administratora wybierz z menu administratora opcj?: Menu ⇒ [nazwa menu].

Image

Przejdziesz do okna Menad?era pozycji menu. W pasku narz?dzi kliknij ikon? lub odsy?acz Nowe.

Image

Przejdziesz do okna Dodaj pozycj? menu. W pi?ciu tabelach znajduj? si? odno?niki umo?liwiaj?ce utworzenie ró?nego typu pozycji menu. Gdy ustawisz wska?nik myszki nad dowolnym odno?nikiem, zostanie wy?wietlone zwiez?e obja?nienie typu pozycji menu.

Image

Zaznacz wybrany tp pozycji i kliknij ikon? lub odno?nik Dalej. W oknie edycji szczegó?ów i parametrów menu dokonaj odpowiednich wpisów i ustawie?.

Aby uzyska? szczegó?owe obja?nienia dodawanego lub edytowanego typu pozycji menu i dost?pnych parametrów, kliknij w oknie edycji ikon? lub odno?nik Pomoc

Mo?esz si? z nimi równie? zapozna? w instrukcjach Ekrany pomocy zamieszczonych w serwisie Polskiego Centrum Joomla:

 • Blog - archiwum sekcji artyku?ów
  Wywo?uje blog z sygna?ami (skróty, odno?niki) artyku?ów z archiwum wybranej sekcji
 • Blog - archiwum kategorii artyku?ów
  Wywo?uje blog z sygna?ami artyku?ów z archiwum jednej lub wielu wskazanych kategorii
 • Blog - artyku?y z sekcji
  Wywo?uje blog z sygna?ami artyku?ów z wybranej sekcji
 • Blog - artykuly z kategorii
  Wywo?uje blog z sygna?ami artyku?ów z jednej lub wielu wskazanych kategorii
 • Tabela - zawarto?? sekcji
  Wywo?uje prezentacj? zawarto?ci sekcji - charakterystyk? sekcji i wykaz kategorii w sekcji z opisami ich zawarto?ci oraz ilo?ci? dost?pnych pozycji. Po wybraniu kategorii tworzy tabel? wykaz artyku?ów.
 • Tabela - artyku?y z kategorii
  Wywo?uje wykaz artyku?ów w kategorii. Tytu?y w wykazie s? ??czami do artyku?ów. Obok tytu?u mo?na poda?: dat? utworzenia, autora, ilo?? ods?on. Pod wykazem - ??cza do pozosta?ych kategorii z opisami ich zawarto?ci.
 • Odsy?acz - artyku?
  Wywo?uje zawarto?? artyku?u i dane o artykule: nazw? autora, dat? utworzenia i ostatniej modyfikacji, oceny.
 • Odsy?acz - artyku? statyczny: wywo?uje zawarto?? artyku?u statycznego i dane o artykule: nazw? autora, dat? utworzenia i ostatniej modyfikacji, oceny.
 • Komponent
  Wywo?uje interfejs komponentu; zakres i forma prezentacji zale?? od w?a?ciwo?ci konkretnego komponentu.
 • Odsy?acz - komponent
  Wywo?uje interfejs komponentu umieszczonego w innym menu.
 • Tabela - kategoria kontaktów
  Wywo?uje wykaz kontaktów z jednej wskazanej kategorii.
 • Odsy?acz - kontakt
  Wywo?uje formularz kontaktowy do jednego wskazanego kontaktu.
 • Tabela - kategoria linków
  Wywo?uje wykaz odno?ników z jednej wskazanej kategorii linków. Pod wykazem - ??cza do pozosta?ych kategorii z ich ewentualn? charakterystyk?.
 • Odsy?acz - adres URL
  Wywo?uje dowolny zasób umieszczony pod podanym adresem URL. Mo?e to by? dowolny adres strona, dokument do pobrania, obraz, itp. Tak?e dowolny element zawarto?ci witryny, np. formularz rejestracyjny, wyszukiwarka.
 • Tabela - kategoria wie?ci RSS
  Wywo?uje wykaz odno?ników do nag?ówków wiadomo?ci pobranych z innych serwisów (kana?ów RSS).
 • Odsy?acz - wie?ci RSS
  Wywo?uje wiadomo?ci RSS pobrane ze wskazanego serwisu.
 • Wy?lij artyku?-wiadomo??
  Uruchamia procedur? przes?ania do redakcji witryny za pomoc? formularza wiadomo?ci lub artyku?u
 • Wraper
  Wywo?uje w obszarze g?ównej zawarto?ci dowoln? stron? WWW z ca?ym jej interfejsem.
 • Nazwa - wzorek - przerywnik
  Umo?liwia wstawienie w menu nieaktywnego elementu tekstowego: tytu?u, linii rozdzielaj?cej, itp.

Modu?y to niewielkie programy, które generuj? odno?niki do zawarto?ci dost?pnej w witrynie b?d? sygna?y zawarto?ci wraz z odno?nikami do stron zawieraj?cych pe?n? tre??.

Pozycje modu?ów

Obszary na modu?y zwane pozycjami okre?lane sa w szablonie. Mo?esz je podejrze? w panelu administracyjnym. Wybierz menu Witryna ⇒ Podgl?d witryny ⇒ Pozycje modu?ów:

Image

W oknie przegl?darki zostanie pokazany schemat uk?adu zaprojektowanych w szablonie obszarów zawarto?ci.

Image

Publikacja modu?u

Modu?y mog? by? umieszczane na dowolnych stronach serwisu. Aby umie?ci? modu? na wybranych stronach serwisu:

 1. W menu panelu administratora wybierz Modu?y ⇒ Modu?y strony frontowej.
 2. W wykazie modu?ów kliknij nazw? modu?u, np. Menu u?ytkownika. Otworzy si? formularz umo?liwiaj?cy edycj? w?a?ciwo?ci modu?u.
 3. We wszystkich istotnych polach szczegó?ów modu?u zaznaczone s? ju? standardowe opcje. Mo?esz je, oczywi?cie zmodyfikowa?.
  Image
 4. Po prawej stronie okna przegl?darki w cz??ci zatytu?owanej Umie?? na stronach | w pozycjach menu wska?, gdzie chcesz umie?ci? modu?.
  Image
  Aby zaznaczy? wi?cej ni? jedn? pozycj?, przytrzymaj klawisz CTRL i klikaj wska?nikiem myszki wybrane odno?niki w menu.
  Image
 5. Kliknij ikon? lub odno?nik Zapisz w górnym pasku narz?dzi, aby wprowadzone ustawienia zosta?y zachowane.

Wi?cej informacji

Zasygnalizowali?my tu jedynie podstawowe mo?liwo?ci. Wi?cej informacji znajdziesz na stronach serwisu pomocy Polskiego Centrum Joomla:

O szczegó?ach konfiguracji standardowych modu?ów informuj? ekrany pomocy w panelu administratora. Wystarczy, ?e podczas edycji szczegó?ów modu?u klikniesz ikon? lub odno?nik Pomoc w górnym pasku narz?dzi. Mo?esz równie? zapozna? si? z tymi instrukcjami w serwisie pomocy Polskiego Centrum Joomla:

 • MenuMainMenu ]: umo?liwia tworzenie ró?nych menu - g?ównego, lokalnego, u?ytkownika
 • SzukajSearch ]: wy?wietla okienko wyszukiwarki
 • LogowanieLoginForm ]: wy?wietla formularz umo?liwiaj?cy zalogowanie si?, odsy?acz do formularza rejestracyjnego, odsy?acz dla osób, które zapomnia?y has?a, a gdy u?ytkownik jest zalogowany, odsy?acz Wyloguj si? [ Logout ]
 • Zmie? szat?TemplateChooser ]: umo?liwia odwiedzaj?cym wybór jednego z dost?pnych szablonów graficznych, a wi?c dostosowanie wygl?du serwisu do swoich preferencji.
 • Go?cimyWhosOnLine ]: wy?wietla ilo?? aktualnie odwiedzaj?cych serwis u?ytkowników anonimowych i zalogowanych.
 • StatystykiStats ]: wy?wietla zestaw informacji o serwisie i serwerze, na którym serwis jest umieszczony (ilo?? artyku?ów, zarejestrowanych u?ytkowników, odsy?aczy w katalogu WWW, wersja PHP, wersja MySQL).
 • PopularneMostRead ]: wy?wietla odsy?acze do najcz??ciej przegl?danych artyku?ów.
 • Pokrewne tematy [Related Items]: wy?wietla odsy?acze do artyku?ów powi?zanych tematycznie z aktualnie wy?wietlanym w obszarze g?ównej zawarto?ci.
 • Nowo?ciLatestNews ]: wy?wietla odsy?acze do artyku?ów ostatnio opublikowanych.
 • SekcjeSections ]: wy?wietla odsy?acze do stron prezentuj?cych zawarto?? sekcji artyku?ów.
 • MigawkiNewsFlash ]: wy?wietla skrót (wst?p) losowo wybranego artyku?u. Mo?e wy?wietla? tak?e odsy?acz do pe?nego tekstu.
 • Losowy obrazRandomImage ]: wy?wietla losowo wybrany obraz spo?ród umieszczonych w specjalnym katalogu
 • SondyPolls ]: jest powi?zany z komponentem Sondy. Wy?wietla formularz do g?osowania z odsy?aczami do pogl?du wyników i innych sond.
 • BaneryBanners ]: jest powi?zany z komponentem Banery. Wy?wietla losowo wybrany baner z puli opublikowanych.
 • Kolporter RSSRSSFeed ]: wy?wietla graficzne odsy?acze do generatorów nag?ówków naj?wie?szych wiadomo?ci z Twojego serwisu (kana?ów RSS).
 • WraperWrapper ]: umo?liwia wywo?anie w obszarze g?ównej zawarto?ci dowolnej innej witryny lub strony z ca?ym jej interfejsem. Efektem jest wy?wietlenie w serwisie innej strony lub witryny.
 • Modu?: u?ytkownika (w?asny lub wie?ci RSS) [User - Custom & RSS Feeds] umo?liwia stworzenie w?asnego modu?u.