Czym jest Joomla!
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.
Joola jest elegancki!
To w?a?nie Joomla!

Joomla jest programem do tworzenia i prowadzenia stron WWW.

To jeden z najpot??niejszych, profesjonalnych systemów zarz?dzania tre?ci? [ang. Content Managment System, CMS] stron internetowych.

Jest u?ywany na ca?ym ?wiecie do budowy z?o?onych serwisów korporacyjnych i portali, a tak?e prostych, ale efektownych stron WWW.

Joomla! jest ?atwy w instalacji, prosty w obs?udze, elegancki, elastyczny, nowoczesny. Jest godny zaufania. I nic nie kosztuje…

 

Geneza projektu

Pocz?tki Joomla si?gaj? 2001 roku. Wówczas to australijska firma Miro udost?pni?a spo?eczno?ci Open Source na zasadach licencji GNU GPL kod swego programu Mambo CMS. Dzi?ki zaanga?owaniu programistów - pasjonatów, oddanych idei wolnego oprogramowania, Mambo sta?o si? gwiazd? w?ród innych programów. Rozwijane najpierw przez zepó?, którym kierowa? Robert Castley, a ostatnio Andrew Eddie, zyska?o najwy?sze uznanie, wyra?aj?ce si? przyznanymi nagrodami:

  • Best Linux or Open Source Software w 2004 roku przez LinuxUser & Developer,
  • Best Open Source Solution oraz w 2005 przez LinuxWorld,
  • Best of Show - Total Industry Solution w 2005 przez LinuxWorld
  • Best Free Software Project of the Year w 2005 roku przez Linux Format

W po?owie 2005 roku Miro Ltd. podj??o dzia?ania zagra?aj?ce wolno?ci Mambo, wskutek czego Zespó? Twórców, przy powszechnym wsparciu spo?eczno?ci u?ytkowników, zdecydowa? w sierpniu 2005 r. o nowej ga??zi rozwojowej projektu. We wrze?niu zosta?o opublikowane pierwsze wydanie Joomla! Ju? w pa?dzierniku, podczas Linux & Open Source Awards w Londynie Joomla! wygra? w kategorii:

  • Best Linux/Open Source Project ("Najlepszy projekt Linux/Open Source").

Nazwa Joomla!

Nazwa Joomla! to fonetyczna transkrypcja na angielski s?owa z j?zyka suahili 'jumla', które t?umaczy si?: "wszyscy razem" lub "wspólnie" lub te? "jako ca?o??". W j?zyku polskim wymawia si? je "d?umla!".

Nazwa zosta?a wybrana w miejsce poprzedniej w sierpniu 2005 roku, gdy ca?a spo?eczno?? twórców i u?ytkowników Mambo jednomy?lnie zaanga?owa?a si? w obron? zasad wolno?ci i nieskr?powanego rozwoju, które by?y g?ównym i prawdziwym ?ród?em sukcesu i wyró?nie? zdobytych przez ten projekt.

Nazwa wyra?a idee Joomla!: ??czy? ludzi na ca?ym ?wiecie, wszystkich ras i kultur w jeden wielki kr?g porozumienia.

Misja Joomla

Tym, co odró?nia Joomla! od innych systemów, jest zaanga?owanie twórców w utrzymanie rzeczy tak prostymi, jak tylko jest to mo?liwe, a równocze?nie zapewnienie jak najbogatszej funkcjonalno?ci.

W efekcie ka?dy, bez technicznego przygotowania, mo?e przy pomocy Joomla! budowa? i zarz?dza? swoim ma?ym czy pot??nym serwisem WWW w prosty i efektywny sposób, bez ponoszenia kosztów drogiego, komercyjnego oprogramowania.

Spo?eczno?? Joomla!

Joomla! to wi?cej ni? tylko program. To ludzie - wspólnota Joomla!. To programi?ci, projektanci, administratorzy serwisów, autorzy zawarto?ci i - najwa?niejsze - ko?cowi u?ytkownicy. Wszyscy razem udzielamy sobie pomocy, wspieramy si? nawzajem oraz wspieramy rozwój naszego oprogramowania.